งานเลี้ยงแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ปี 2557 ณ โรงแรมเซ้นทราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558