link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

คุณอดิศัย เหมวัฒนชัยและคณะ เดินทางมามอบหนังสือภาษาญี่ปุ่น อาทิเช่น นวนิยายภาษาญี่ปุ่น วรรณกรรมภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น เป็นหนังสือของของคุณพ่อศรัณย์ เหมวัฒนชัย ได้เก็บสะสมไว้ ซึ่งมีความประสงค์มอบให้สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อไป โดยรองศาสตราจารย์ปองจิต อ่อนเผ่า รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริการสังคมและผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ปิยวรรณ อัศวราชันย์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 19 มิถุนายน 2561