เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 12.10 น. ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ที่กองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 บ้านแม่ออกฮู อำเภอท่าสองยาง โอกาสนี้ ทรงเปิดอาคารอเนกประสงค์ "อักษร-ศิลป์ เพื่อน้อง" ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในท้องที่ และต่อนิสิตนักศึกษาที่จะไปออกค่ายอาสาพัฒนา หรือไปทำงานวิจัยเก็บข้อมูล ให้ได้บูรณาการการเรียนรู้ร่วมกัน ในการนี้ ทรงเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติ" ที่มูลนิธิเพื่อนศิลปินสร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาด 4 ห้องเรียน ใช้จัดการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

วันที่ 19 ธันวาคม 2560