link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

ฝ่ายการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมค่ายจิตอาสาระหว่างวันที่ 21-31 มกราคม 2560 ที่ศูนย์การเรียนชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

วันที่ 21 มกราคม 2561