คณาจารย์และนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ และสาขาจีนศึกษา วิทยาลัยปรีดี พนมยงค์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมงาน Open Day of Chinese Embassy inThailand ถ่ายรูปกับ ฯพณฯ ท่าน หนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ณ สถานฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560