link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

ทัศนศึกษาครั้งที่ 3 ของวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว นำโดย ผศ.วิรังรอง บุญนุช ภาควิชาภาษาอังกฤษ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

วันที่ 21 เมษายน 2561