link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

ฝ่ายการนักศึกษาจัดกิจกรรม “วันแรกพบ” เพื่อต้อนรับ “เพื่อนใหม่” ที่แรกเข้ามาศึกษาในสาขาวิชา และโครงการต่าง ๆ ที่คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561