link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

ทีมงานกลุ่มบริษัท อาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) เข้าชมห้องเฉลิมพระเกียรติ และห้องทรงงานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนยา ด่านสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส เป็นผู้นำเยี่ยมชมและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561