รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณบดีและผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์จากภาควิชาภาษาฝรั่งเศสได้ให้การต้อนรับผู้แทนคณะทูตจากประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเนื่องในวันภาษาฝรั่งเศสโลก ในการนี้ผู้แทนคณะทูตได้สังเกตการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มธ. รังสิต

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559