link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

การจัดสัมมนาวิชาการระหว่างสถาบันด้านปัญหาการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 21 ร่วมกันระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยโอซาก้า เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 21 จากวิทยากรทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 23 มีนาคม 2561