โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ณ. โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559