link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

รศ.ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์จิราพร พรประภา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.นฤตย์ นิ่มสมบุญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน คณาจารย์สาขาเกาหลี และหัวหน้างานบัณฑิต เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและลงนามสัญญาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Keimyung โดยได้รับเกียรติจาก Prof Dr Joonghee Lee รองอธิการบดี Prof Dr Seonjung Kim, Dean of International Office ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเริ่มส่งนักศึกษา เข้ามาศึกษาต่อ จำนวน 30 คน ในเดือนกรกฎาคม 2561 นี้

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561