งานบรรยายพิเศษ "สุนทรภู่...เมื่อเป็นกวีวังหน้า" จัดโดย งานบัณฑิตศึกษา และสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับโครงการจัดตั้งมูลนิธิสุนทรภู่ และศูนย์สยามทรรศน์ศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณห้อง ศศ.707 ชั้น 7 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 23 มิถุนายน 2560