link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

รศ.ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน คณาจารย์จากสาขาวิชาเกาหลีศึกษา ได้เข้าพบกับ Asst. Prof Dr. Park Kyungeun หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและProf Dr Jung Hwan-Seung อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยและนายกสมาคมไทยศึกษาแห่งประเทศเกาหลี Hunkuk University of Foreign Studies เพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่างๆ ที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กได้จัดส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนมาศึกษาวิชาภาษาไทยที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในช่วงบ่ายวันเดียวกันทางคณะได้เข้าพบ Prof Dr Younghan Cho Assoc. Dean of Graduate School of International and Area Studies หัวหน้าสาขาเกาหลีศึกษา โดยจะมีความร่วมมือในด้านต่างๆ ได้แก่ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรวิชาเอกเกาหลีศึกษา การสอนรายวิชาด้านเกาหลีศึกษาโดยจัดเป็นรายวิชาทางออนไลน์ การจัดส่งนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาเกาหลีศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กช่วยสอนรายวิชาเกาหลีศึกษาที่คณะศิลปศาสตร์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561