link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

ฝ่ายการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561