พิธีไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2560 ณ ห้อง ศศ.240 A-B คณะศิลปศาสตร์ มธ. (ศูนย์รังิสต)

วันที่ 24 สิงหาคม 2560