link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

การจัดกิจกรรม One Arts ซึ่งเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ของนักศึกษา 4 สถาบันคือคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีการศึกษา 2560 นี้มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมที่พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

วันที่ 25 มีนาคม 2561