โครงการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 ณ คณะศิลปศาสตร์ มธ. (ศูนย์รังสิต)

วันที่ 25 เมษายน 2559