link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

คณาจารย์ พร้อมทั้งนักศึกษาและสมาคมศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรมกับภาควิชาภาษาตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยศึกษาต่างประเทศเซี่ยงไฮ้ ระหว่างวันที่ 25 ถึง 29 พฤษภาคม 2561 โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีที่ 17

วันที่ 25-29 เมษายน 2561