link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ระดับอุดมศึกษา ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ นายศรัญยู คงขาว นักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชมเชย คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนี้

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561