โครงการ BEC ได้เชิญวิทยากร คุณอูน ชนิสรา โททอง เจ้าของธุรกิจกราโนล่า Diamond Grains ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพิเศษในวิชา BA291 Introduction to Business Special session in BA291 class: Honored to have K.Oun (Chanisara Tothong), Diamond Grains owner as our guest speaker for BEC students

วันที่ 26 ตุลาคม 2559