การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล ณ ห้อง ศศ.ร240 คณะศิลปศาสตร์ มธ. (ศูนย์รังสิต)

วันที่ 26-27 ธันวาคม 2559