มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้แทนจากคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Royal University of Bhutan เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 27 มกราคม 2560