link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์และคณะนวัตกรรมร่วมต้อนรับเลขานุการตรี สถานเอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย เพื่อหาคือเรื่องการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561