link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร. ปิยวรรณ อัศวราชัน หัวหน้าสาขาภาษาญี่ปุ่น คุณดารณี วัธนเวคิน นายกสมาคมศิลปศาสตร์ ได้เข้าร่วมเจรจาเพื่อความร่วมมือทางวิชาการกับ Tokyo University of Foreign Studies โดยมี Prof. Sho Hagio รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ Prof. Toshiyuki Miyata หัวหน้าภาควิชาไทยศึกษา ได้ร่วมให้การต้อนรับ ในปีการศึกษา 2561 ทางมหาวิทยาลัย Tokyo University of Foreign Studies จะเริ่มส่งนักศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนกับทางคณะศิลปศาสตร์ และช่วงบ่ายของวันที่ 28 มิถุนายน เวลา 13:00 น. ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยร่วมด้วยคณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นายกสมาคมศิลปศาสตร์ ดร. ปิยวรรณ อัศวราชัน หัวหน้าสาขาภาษาญี่ปุ่น อาจารย์ธีรภัทร์ เรืองสิริ อาจารย์สาขาปรัชญาได้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Soka University โดยที่ Soka University เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม Prof. Yoshihisa Baba อธิการบดีให้เกียรติกล่าวเปิดงานโดยมีอาจารย์ธีรภัทรเป็น Keynote speaker

วันที่ 28 มิถุนายน 2561