link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปาณี พัดทอง ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสที่หนังสือรวมกวีนิพนธ์เก็จแก้วกรองกานท์ ได้รับรางวัลชมเชย หนังสือสำหรับวัยรุ่น (๑๒-๑๘ ปี) ประเภทกวีนิพนธ์ จัดพิมพ์โดย สนพ.ออน อาร์ต ครีเอชั่น จำกัด จากงานประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 26 มีนาคม 2561