คณะกรรมการฝ่ายการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ. Google. for Education โดยได้ ดร.เมธวิน. กิติคุณ วิทยากรจาก Google. Thailand คณะศลิปศาสตร์ มธ. รังสิต

วันที่ 29 มิถุนายน 2559