งานประชุมวิชาการ "โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2560" โดยความร่วมมือทางวิชาการของ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันที่ 29 มิถุนายน 2560