link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ร่วมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์หัวหน้าสาขาภาษาญี่ปุ่นและนายกสมาคมศิลปศาสตร์ได้เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือกับ School of International Studies, Utsunomiya University โดยมี Prof Kazutaka Sasaki คณบดีให้การต้อนรับและร่วมเจรจาความร่วมมือโดยในเบื้องต้นมีข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์นักวิจัยระหว่างสองสถาบัน จากนั้นได้นำชมห้องสมุดของมหาวิทยาลัยและหอพักของนักศึกษาที่จะให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก คณะศิลปศาสตร์มาพักเวลา 17:00 น. คณาจารย์นำโดยท่านคณบดี Sasaki ให้เกียรติเรียนรับรอง ผู้แทนจากคณะศิลปศาสตร์

วันที่ 29 มิถุนายน 2561