พิธีสวดมนต์ถวายพระราชกุศล ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย และสมาคมฯ ร่วมกับไทยคดีศึกษา มธ. เวลา 18.00 น.

วันที่ 29 สิงหาคม 2558