link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

อาจารย์และนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาได้เข้าร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมิตรภาพระหว่างประชาชนแห่งประเทศรัสเซีย( People's Friendship University of Russia ) ณโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล้

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559