โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ ศศ.ร.240 คณะศิลปศาสตร์ มธ. (ศูนย์รังสิต)

วันที่ 30-31 มกราคม 2560