link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

โครงการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ของโครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ณ อาคารเรียนรวม ห้อง SC1059 มธ.(ศูนย์รังสิต)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559