วันที่ ภาพกิจกรรม (ประจำปี 2560)
25 เมษายน 2560
โครงการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 ณ คณะศิลปศาสตร์ มธ. (ศูนย์รังสิต)
10 เมษายน 2560
งานแสดงมุทิตาจิต รดน้ำ ขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ณ คณะศิลปศาสตร์ มธ. (ศูนย์รังสิต)
6 เมษายน 2560
TU116(Man and Arts:Visual Arts,Music and Performing Arts ) at Bang Pa-In Royal Palace.By Dr.Torpong Jamtawee, (6/4/2017)
23 มีนาคม 2560
คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ศุภลักษณ์ อาจารย์ประจำสาขาภาษาฝรั่งเศส ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
15 มีนาคม 2560
โครงการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 240 คณะศิลปศาสตร์ มธ.(ศูนย์รังสิต)
18 มีนาคม 2560
BEC Program examination and interview (March 18, 2017)
9-10 มีนาคม 2560
Field Trip TU116 By Dr.Torpong Jamtawee (Museum of Contemporary Art) On 9,10 March 2017
20 กุมภาพันธ์ 2560
The BEC Program Director, Asst. Prof. Wirangrong Boonnuch, Aj.Natheeporn Keawkhong, committee member, and Aj.Marcus Sianan and Aj.John Jasper C.Cortes BEC lecturers, joined the event on February 20th, 2017. This event was organized by BEC students from freshmen to seniors. It is an annual event held to strengthen ties among the BEC students of all years.
17 กุมภาพันธ์ 2560
การบรรยายเรื่อง "ประวัติศาสตร์การพระบรมศพของพระมหากษํตริย์จากอดีตถึงปัจจุบัน" โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
7 กุมภาพันธ์ 2560
คณะผู้บริหาร คณะศิลปศาสต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
6 กุมภาพันธ์ 2560
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการเปิดตัวหนังสือแปล "แก้วจอมแก่น-แก้วจอมซน" ฉบับภาษาฝรั่งเศส ณ ห้อง 107 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
30-31 มกราคม 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ ศศ.ร.240 คณะศิลปศาสตร์ มธ. (ศูนย์รังสิต)
21-22 มกราคม 2560
โครงการอบรมการทำวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ สวนนงนุช พัทยา ชลบุรี
21 มกราคม 2560
The BEC Program was pleased to welcome prospective students and parents to experience students’ life with the Program. It was also an honor to have the BEC Program Director, Asst. Prof. Wirangrong Boonnuch , as well as the Committee members , and BEC lecturers , to join this event.
11 มกราคม 2560
MARCS-CILS NokHook BabyLab ได้เริ่มดำเนินการ ภายใต้ข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นทางการระหว่าง Thammasat University (Faculty of Liberal Arts) และ Western Sydney University (MARCS Institute for Brain, Behaviour and Development), Australia โดย อาจารย์ ดร.จุฑามณี อ่อนสุวรรณ
9-14 มกราคม 2560
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัด “โครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ (L’arts ASEAN Seeds Camp Program3 Young Ambassadors Camp : Promoting Thai Wisdom )” ขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2560 ณ โรงแรม River View Place Hotel จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวันที่ 11-14 มกราคม 2560 ณ โรงแรม Chanalai Resort&Hotel Sukhothai จังหวัดสุโขทัย
9-14 มกราคม 2560
Four BEC exchange students from Japan including Mr.Tetsuro Itaya, Mr.Hiroshi Suzuki, Ms. Puala Yuka Himeno, and Ms.Kotomi Shimamura have attended the L’ Arts ASEAN Seed Camp #3 (2017) (Young Ambassadors Camp : Promoting Thai Wisdom), sponsored by Faculty of Liberal Arts, Thammasat University in Ayutthaya, Kamphaeng Phet and Sukhothai from Jan. 9-14, 2017. Assistant Profressor Wirangrong Boonnuch, BEC Director, and two committee members, Ajarn Dhanakorn Jeeradhanawin and Ajarn Sayarat Thongrujiratkun haved also attended this camp as camp supervisors.
6 มกราคม 2560
โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพร๊วนขึ้นปีใหม่ 2560 ณ ห้อง 240 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันที่ ภาพกิจกรรม (ประจำปี 2559)
26-27 ธันวาคม 2559
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล ณ ห้อง ศศ.ร240 คณะศิลปศาสตร์ มธ. (ศูนย์รังสิต)
1 ธันวาคม 2559
โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการบรรยายเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระยะสั้นที่ประเทศรัสเซีย ณ ห้อง 240B คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต
30 พฤศจิกายน 2559
โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการบรรยายเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระยะสั้นที่ประเทศรัสเซีย ณ ห้อง 240B คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต
29 พฤศจิกายน 2559
อาจารย์และนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาได้เข้าร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมิตรภาพระหว่างประชาชนแห่งประเทศรัสเซีย( People's Friendship University of Russia ) ณโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล
23-24 พฤศจิกายน 2559
โครงการรัสเซียศึกษาได้เข้าร่วมงานธรรมศาสตร์วิชาการ Open House 2016 ซึ่งเป็นงานที่แนะนำให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้รู้จักกับคณะและสาขาวิชาต่างๆในมหาวิทยาลัย ในปีนี้ โครงการรัสเซียศึกษาได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย นายคีริลล์ บาร์สกี้มาเปิดบ้านรัสเซียศึกษา หลังจากการต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตฯ ด้วยขนมปังและเกลือตามประเพณีดั้งเดิมของรัสเซีย อ.ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา คณาจารย์และนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาได้พาท่านเอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ที่นักศึกษาจัดให้แก่น้องๆ นักเรียน
23-24 พฤศจิกายน 2559
งานเปิดบ้านศิลป์ 2016 หรือในชื่อที่คุ้นเคยกันว่า "L'Arts Open House 2016"
17 พฤศจิกายน 2559
โครงการวิเทศคดีศึกษาอาเซียน-จีน IAC ได้มีโอกาสต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย H.E. Paul Robilliard ท่านฑูตให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในวิชาของ อ. Jacob Hogan โดยมีบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและประเทศไทยและความสัมพันธ์กับอาเซียน ขอขอบพระคุณท่านฑูตและเจ้าหน้าที่สถานฑูตเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติโครงการในครั้งนี้
4 พฤศจิกายน 2559
ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์นำโดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้เข้าร่วมต้อนรับ Prof. Shuji HASHIMOTO, Senior Executive Vice President for Academic Affairs & Provost และคณะจาก Waseda University รวมถึงคณะเครือข่าย Digital Campus Consortium (DCC) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 22 คน
2, 9, 16 พฤศจิกายน 2559
โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการอบรม การจัดการทางบรรณานุกรมโดยใช้โปรแกรม EndNote ให้แก่นักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาชั้น ปีที่4 ที่ห้องนิเทศการศึกษา ชั้น 2 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
1 พฤศจิกายน 2559
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมายังคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดห้องเฉลิมพระเกียรติและห้องทรงงานในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
28-29 ตุลาคม 2559
อาจารย์ และนักศึกษา ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก เดินทางเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ และแสดงความยินดีในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก ภาษาและกิจการต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก ภาษาและกิจการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี์
26 ตุลาคม 2559
พิธีมอบทุนการศึกษาMitsubishi UFJ Lease Scholarshipเป็นทุนที่ทางบริษัทนี้มอบให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น4ทุนๆละ30,600 บาทเป็นประจำทุกปี การมอบทุนครั้งนี้เป็นครั้งที่5
26 ตุลาคม 2559
โครงการ BEC ได้เชิญวิทยากร คุณอูน ชนิสรา โททอง เจ้าของธุรกิจกราโนล่า Diamond Grains ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพิเศษในวิชา BA291 Introduction to Business Special session in BA291 class: Honored to have K.Oun (Chanisara Tothong), Diamond Grains owner as our guest speaker for BEC students
24-27 ตุลาคม 2559
รัฐบาลกัมพูชาร่วมกับศูนย์อาเซียน ประจำสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กรุงมอสโก ได้จัดการประชุมสุดยอดเยาวชนอาเซียน – รัสเซีย ครั้งที่ 4 (4th ASEAN – Russia Youth Summit) ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อฉลองวาระครบรอบ 20 ปี ของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซีย
23 ตุลาคม 2559
คณะศิลปศาสตร์เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเทียนถวาย ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
17 ตุลาคม 2559
คณะศิลปศาสตร์ตั้งโต๊ะหมู่พระบรมฉายาลักษณ์ที่หน้าห้องสำนักงานโครงการภาษาอังกฤษธุรกิจ(BEC) อาคารศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต และมีการเคารพพระฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นการถวายบังคมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
13 ตุลาคม 2559
โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (BEC) ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่นักเรียนและผู้สนใจเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ที่สถาบันกวดวิชา Warwick Institute โดยมีอาจารย์ผนิดา ชื่นมนุษย์ และอาจารย์สยารัตน์ ทองรุจิรัชต์กุล เป็นผู้ให้ข้อมูลและตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (BEC) ได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้ปกครองเข้าฟังการแนะนำโครงการเป็นอย่างดี
22 กันยายน 2559
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมกันจัดงานเสวนา เส้นทางกวีนิพนธ์ไทยกับ (ว่าที่) กวีซีไรต์ ประจำปี ๒๕๕๙” โดยได้เชิญผู้เข้ารอบ รางวัลซีไรต์ ประเภทกวีนิพนธ์ ประจำปี 2559
21 กันยายน 2559
โครงการ BEC จัดงานต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Aoyama Gakuin มหาวิทยาลัย SoKa มหาวิทยาลัย Doshisha มหาวิทยาลัย Kitakyushu และ มหาวิทยาลัย Rikkyo ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ ภายในงานมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างๆ อาทิ การแสดงดนตรีไทย การสอนร้อยมาลัย และการสอนแต่งกายการนุ่งโจงกระเบน ทั้งนี้ นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา และทำกิจกรรมร่วมกับ Buddy ที่เป็นนักศึกษาของโครงการที่จะคอยช่วยเหลือดูแลตลอดระยะเวลาที่เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับโครงการ BEC อีกด้วย
19 กันยายน 2559
โครงการรัสเซียศึกษา ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ,รางวัลเรียนดี,รางวัลกิจกรรมดีเด่นและสร้างชื่อเสียง ให้เข้าร่วมพิธีมอบทุน ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 8.00 น. SC4044 มธ.ศูนย์รังสิต
14 กันยายน 2559
โครงการBEC เข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ ในงาน MUIDS Thai College Fair 2016 ณ โรงเรียนสาธิตมหิดล อินเตอร์ (ศาลายา)
12 กันยายน 2559
คณะศิลปศาสตร์จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวัน แสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์ 9 ท่าน และเจ้าหน้าที่ 2 ท่าน ณ โรงแรม Miracle Grand เวลา 11.00 - 15.00 น
11 กันยายน 2559
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ รวมถึงได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ซึ่งท่านได้มาร่วมงานครั้งนี้ด้วย โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีการทางศาสนา ณ ห้องริมน้ำ LA 107 – 108 คณะศิลปศาสตร์ หลังจากงานพิธีการทางศาสนาเสร็จสิ้น คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล ได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ เข้าชมห้องที่เตรียมจะจัดแสดงนิทรรศการของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และห้องทรงงานของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในช่วงบ่ายมีการจัดเสวนา เรื่อง “เส้นทางปฏิรูปอุดมศึกษาไทย : ย้อนอดีต มองอนาคต” ณ ห้องศศ.202 คณะศิลปศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์
10 กันยายน 2559
งานวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทัศนศึกษาจังหวัดนครปฐม ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากโครงการต่างๆของคณะฯ โดยในช่วงเช้าได้นำนักศึกษาเข้าชมความงามของ องค์พระปฐมเจดีย์ และ พระราชวังสนามจันทร์ ในช่วงบ่ายได้พานักศีกษาเช้าชมการแสดงวัฒนธรรมไทยและการแสดงช้างที่ สามพราน ริเวอรืไซต์
31 สิงหาคม 2559
โครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดสัมมนาชื่อ " โครงการถ่ายทอดประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาที่ Ural Federal University ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2559 " ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ห้อง ศศ.รส.240 B
24 สิงหาคม 2559
โครงการรัสเซียศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ให้การต้อนรับอาจารย์V. Tchastnyk และอาจารย์A.Suminรองผู้อำนวยการสถาบันRussian Language and Cultureแห่งมหาวิทยาลัยมอสโกแห่งรัฐ มธ.(ศูนย์รังสิต)>
22-23 สิงหาคม 2559
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง "Modernnity in Cosmopolitan Southeast Asia" ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
15 สิงหาคม 2559
งานคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบปีที่ 54 เวลา 9.00-14.00 น. ณ บริเวณโถงริมนั้น ชั้น 1 ห้อง 107 คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์
11 สิงหาคม 2559
ปีการศึกษา 2559 ทางโครงการBEC ได้รับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก MOUมหาวิทยาลัยและ MOU ของคณะศิลปศาสตร์ รับนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 9 คน เพื่อเข้าศึกษาในโครงการทั้งนี้ได้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน
11 สิงหาคม 2559
วันแรกพบรัสเซียศึกษา และงานปฐมนิเทศรัสเซียศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2559 อาคารบรรยายรวมทางสังคมศาสตร์ มธ.(ศูนย์รังสิต)
8 สิงหาคม 2559
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้อง SC1059 และ SC3004 อาคารบรรยายรวมทางสังคมศาสตร์ มธ.(ศูนย์รังสิต)
1-5 สิงหาคม 2559
การประชุมนานาชาติ "การสร้างกลุ่มวิชาการด้านภูมิศาสตร์/ภูมิสารสนเทศศาสตร์ในอาเซียน" (Building Academic Community in Geography/Geoinformatics in ASEAN) ครั้งที่ 2 ณ มธ.(ศูนย์รังสิต)
31 กรกฎาคม 2559
โครงการรัสเซียศึกษา ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวศุภนิดา อ่วมงามทรัพย์ ได้รับรางวัลชมเชยนักกิจกรรมดีเด่น หรือสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2559 ด้านวิชาการ ประเภทบุคคล
30 กรกฎาคม 2559
โครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาอาชีพ เรื่อง " เทคนิคการสอนภาษาไทยในยุคประชาคมอาเซียน" โดยอ. เสกสันต์. ผลวัฒนะ ณ มธ. ท่าพระจันทร์
8-10 กรกฎาคม 2559
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกับ Center for Lao Studies จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
7 กรกฎาคม 2559
โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ได้ไปประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรการเรียนของโครงการรัสเซียศึกษา ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก จ.ปทุมธานี
1 กรกฎาคม 2559
การประชุมอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษางกฤษ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
30 มิถุนายน 2559
คณะกรรมการการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดอบรม Problem based learning โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร รศ.แพทย์หญิงวัลลี สัตยาศัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์คณะศลิปศาสตร์ มธ. รังสิต
30 มิถุนายน 2559
การสัมมนาการเรียนการสอนภาษารัสเซียและภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศลิปศาสตร์ มธ. รังสิต
29 มิถุนายน 2559
คณะกรรมการฝ่ายการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ. Google. for Education โดยได้ ดร.เมธวิน. กิติคุณ วิทยากรจาก Google. Thailand คณะศลิปศาสตร์ มธ. รังสิต
28 มิถุนายน 2559
พิธีเปิดศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-มหาวิทยาลัยโซกะ คณะศลิปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
16-17 มิถุนายน 2559
คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติารเรื่อง Active Learning สำหรับอาจารย์ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ณ. โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14 มิถุนายน 2559
Prof.WONG Kin Yuen, delegations and staff members from Hong Kong Shue Yan University มาเยี่ยมชมคณะศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมกันนี้ทางผู้บริหารได้หารือแนวทางพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ อีกทั้งได้พาเดินเยี่ยมชมบรรยายกาศภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
13 มิถุนายน 2559
โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้มีการจัดการเตรียมความพร้อมทางการเรียนให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1ของโครงการ ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารเรียนรวมทางสังคมศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
13 มิถุนายน 2559
ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เยี่ยมชมและศึกษาระบบงานที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
9 มิถุนายน 2559
โครงการรัสเซียศึกษาได้ไปร่วมแสดงความยินดีเนื่อง ในโอกาสวันชาติแห่งสหพันธรัฐรัสเซียด้วยการแสดงความสามารถในการเต้นระบำพื้น เมืองรัสเซีย โครงการรัสเซียศึกษาจัดให้นักศึกษาได้ฝึกหัดเต้นระบำพื้นเมืองรัสเซียทุกภาค การศึกษา ณโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล
8 -9 มิถุนายน 2559
โครงการการสื่อการภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ จะจัดโครงการกิจกรรมสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของโครงการฯ ก่อนเริ่มเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2559
31 พฤษภาคม 2559
โครงการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ของโครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ณ อาคารเรียนรวม ห้อง SC1059 มธ.(ศูนย์รังสิต)
23-24 พฤษภาคม 2559
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)" ณ. โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี
19 พฤษภาคม 2559
การประชุมอาจารย์ชาวต่างประเทศ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)>
4 พฤษภาคม 2559
เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย H.E. Mr. Marc MICHIELSEN, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, The Embassy of Belgium ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสของคณะศิลปศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)>
28-30 เมษายน 2559
โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา 59 ณ ยูเรเซีย ชะอำ รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์
23 เมษายน 2559
โครงการรัสเซียศึกษาได้พานักศึกษาของโครงการฯที่กำลังศึกษาวิชา ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน วังปารุสกวันประกอบด้วย 2 ตำหนัก
18-19 เมษายน 2559
ภารกิจ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย ของอธิการบดี มธ.และผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ พิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และติดตามชีวิตของนักศึกษาแลกเปลี่ยน
7-8 เมษายน 2559
คณะศิลปศาสตร์ได้ลงนามความร่วมมือกับ University of Franche-Comte และกับสถาบัน INALCO ในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส
2 เมษายน 2559
โครงการค่ายภาษารัสเซีย ครั้งที่ 1 “Inspired & Fun Russian Camp #1” จังหวัดนครนายก
24 มีนาคม 2559
โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ ได้จัดกิจกรรมการการเรียนรู้วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวรัสเซียผ่านการทำอาหารและจัดโต๊ะรัสเซีย หรือ Cooking class ภายใต้ธีม "Summer in the park" มธ. รังสิต
23 มีนาคม 2559
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณบดีและผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์จากภาควิชาภาษาฝรั่งเศสได้ให้การต้อนรับผู้แทนคณะทูตจากประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเนื่องในวันภาษาฝรั่งเศสโลก ในการนี้ผู้แทนคณะทูตได้สังเกตการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มธ. รังสิต
21 มีนาคม 2559
โครงการปัจฉิมนิเทศรัสเซียศึกษา เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตโครงการรัสเซียศึกษา ปีการศึกษา 2558 ณ โรงแรมรามากาเด้นส์ กรุงเทพ โครงการรัสเซียศึกษา
18-19 มีนาคม 2559
การประชุมวิชาการ "สรรพวิทยาระดับบัณฑิตศึกษา" ครั้งที่ 1 โดยความร่วมมือของภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
16 มีนาคม 2559
โครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดโครงการ Charity ชอป แชร์ ชิลล์ ขายของมือสองเพื่อผู้ยากไร้ ครั้งที่ 3 รายได้จากการจำหน่ายสินค้ามือสองรวมทั้งเงินบริจาคในครั้งนี้ โครงการรัสเซียศึกษา จะนำไปมอบให้แก่ สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลากึ่งวิถี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ณ มธ. (ศูนย์รังสิต)
19 กุมภาพันธ์ 2559
สัมมนาเวทีวิจัยสาธารณะครั้งที่ 8 (Humanities Public Forum VIII) ณ มธ.(ท่าพระจันทร์)
9 กุมภาพันธ์ 2559
อุปทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย W.Patrick Murphy ได้บรรยายพิเศษให้แก่คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง "2016 U.S.ELECTION" ณ มธ.(ท่าพระจันทร์)

วันที่ ภาพกิจกรรม (ประจำปี 2558)
26 พฤศจิกายน 2558
การแสดงระบำรัสเซีย โครงการรัสเซียศึกษาร่วมกับคณะนักเต้นระบำรัสเซียKatyushaและสถานทูตรัสเซีย ณ หอประชุมใหญ่ ม.ธรรมศาสตร์มท่าพระจันทร์
25 พฤศจิกายน 2558
บรรยากาศงานเสวนา “ลอยกระทง เรือพระราชพิธี วัฒนธรรมน้ำร่วมราก" ห้อง 206-207 คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
18 พฤศจิกายน 2558
งานเลี้ยงแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ปี 2557 ณ โรงแรมเซ้นทราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพ
10 พฤศจิกายน 2558
พิธีเปิดศูนย์รัสเซียศึกษาและรัฐเอกราชแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
4 พฤศจิกายน 2558
ศิลป์เสวนาเรื่อง "ภาษาอังกฤษที่ผิดเพี้ยนคืออัตลักษณ์ของอาเซียน" ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจนทร์
19 ตุลาคม 2558
The Pacific Alliance and ASEAN: Synegies and Perspectives of Cooperation ณ ห้อง 107 ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
19 กันยายน 2558
งานเสวนาเรื่อง "สุโขทัยกับอาเซียน : มองปัจจุบันผ่านอดีตจากมิติประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี" ณ คณะศิลปศาสตร์ มธ.(ท่าพระจันทร์)
14 กันยายน 2558
ด้วยรักและผูกพัน งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ปี 2558 ณ โรงแรมเซ้นทราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพ
29 สิงหาคม 2558
พิธีสวดมนต์ถวายพระราชกุศล ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย และสมาคมฯ ร่วมกับไทยคดีศึกษา มธ. เวลา 18.00 น.
28 สิงหาคม 2558
งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านการแปลภาษาฝรั่งเศส ณ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
20 สิงหาคม 2558
พิธีไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2558 ณ ตึก บร.1 ห้อง 201 มธ.รังสิต
14 สิงหาคม 2558
งานปฐมนิเทศนักศึกษาชาวต่างประเทศ ณ คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
14 สิงหาคม 2558
งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบปีที่ 53 ณ คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
6-7 สิงหาคม 2558
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Redesigning the Landscape of Southeast Asia” ณ คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
3-7 สิงหาคม 2558
การจัดประชุมนานาชาติ "การสร้างกลุ่มวิชาการด้านภูมิศาสตร์/ภูมิสารสนเทศศาสตร์ในอาเซียน" (Building Academic Community in Geography/Geoinformatics in ASEAN) ณ คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
6 กรกฎาคม 2558
โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานสัมมนาระดมความคิดเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโครงการรัสเซียศึกษา ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และทางด้านสายภาษา รวมทั้งนักศึกษาของโครงการและบัณฑิตที่จบไปแล้วมาร่วมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้
26 มิถุนายน 2558
การประกวดภาพถ่ายเล่าเรื่องเมืองปทุม ณ คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
22 พฤษภาคม 2558
รายการอักษร-ศิลป์ เพื่อน้อง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จุฬา-ธรรมศาสตร์ ออกอากาศทาง ททบ.5 เวลา 22.20-23.50 น.
11 พฤษภาคม 2558
งานแถลงข่าว "อักษร-ศิลป์ เพื่อน้องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จุฬา-ธรรมศาสตร์"
9 พฤษภาคม 2558
การประชุมโครงการอักษร-ศิลป์ เพื่อน้อง ครั้งที่ 4 ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8 พฤษภาคม 2558
สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี ชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่ 2 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
20 เมษาคม 2558
"เมื่อวันที่ 20เมษายน2558 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานปัจฉิมนิเทศและงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตโครงการรัสเซียศึกษา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาติ ดำดี ให้การบรรยายแก่นักศึกษา รวมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ได้กล่าวอวยพรและให้โอวาทแก่นักศึกษาด้วย"
25 มีนาคม 2558
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 โครงการรัสเซียศึกษาได้ร่วมกับสถาบันสอนศิลปะการแสดงรัสเซีย Katherine Dance Academy จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมรัสเซีย โดยคณะนักแสดง “Katyusha” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของรัสเซียโดยเฉพาะการเต้นระบำรัสเซีย และการอ่านบทกลอนรัสเซีย โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รองศาสตราจารย์เพ็ญพิมล เปรมาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป อาจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ฐิติพงษ์ ด้วงคง รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์อธิชาติ โรจนะหัสดิน รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา และ H.E. Kirill Barsky เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยเข้าร่วมชมการแสดง
24 มีนาคม 2558
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 โครงการรัสเซียศึกษาจัดกิจกรรม “ชอป แชร์ ชิลล์ ครั้งที่ 2” ซึ่งเป็นงานขายสินค้ามือสองที่สภาพดีเพื่อนำเงินรายได้ทั้งหมดมาบริจาคให้แก่สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลา บ้านกึ่งวิถีหญิง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี การจัดงานนี้ได้รับความสนใจและมีผู้มีน้ำใจมาบริจาคเป็นจำนวนมาก โดยรายได้จากการขายสินค้าและการบริจาคทั้งหมดเป็นจำนวน 13,146.50 บาท
13 มีนาคม 2558
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ อักษร-ศิลป์ เพื่อน้องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
2 มีนาคม 2558
งานเลี้ยงรับรองต้อนรับกองเรือแปซิฟิคของกองทัพเรือรัสเซีย อันประกอบด้วย เรือพิฆาตอัดมีรอลปานเทเลเยฟ (Admiral Panteleyev) เรือส่งกำลังบำรุงเปเชเนก้า (Pechenega) และเรือลากจูง SB-552 ที่มาเยี่ยมชมดูงานที่ฐานทัพเรือสัตหีบ ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2558 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีระหว่างกองทัพเรือของรัสเซียและกองทัพเรือของไทย
28 กุมภาพันธ์ 2558
งาน Graduate Studies Open House ของคณะศิลปศาสตร์ ณ คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
14 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการ All About Russian Studies 7 โครงการรัสเซียศึกษา ณ คณะศิลปศาสตร์ มธ. รังสิต
11 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการรัสเซียศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการทาบทามจากสถานเอกอัคราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยให้นักศึกษาของโครงการฯ ดำเนินการแปลข่าวสารของสถานทูตที่ลงในหน้าเพจ Посольство России в Таиланде จากภาษารัสเซียเป็นภาษาไทย
4 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Russian Foreign Policy toward the East” เพื่อนักศึกษาและบุคคลที่สนใจได้เข้าใจแนวนโยบายต่างประเทศของสหพันธรัฐรัสเซียต่อประเทศในภูมิภาคเอเชียโดยเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยH.E. Mr. Kirill Barsky ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์(SC Building) ห้องบรรยาย SC 1059 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
-
โครงการรัสเซียศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการทาบทามจากสถานเอกอัคราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยให้นักศึกษาของโครงการช่วยแปลข่าวสารของสถานทูตที่ลงในหน้าเพจ Посольство России в Таиланде จากภาษารัสเซียเป็นภาษาไทย
21 มกราคม 2558
นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จำนวน 50 คน เข้าฟังหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะศิลปศาสตร์ ในการนี้ อ.ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.สาวิตรี แฮมมอนด์ หัวหน้าโครงการภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ เป็นตัวแทนผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
16 มกราคม 2558
โครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
14 มกราคม 2558
โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดโครงการถ่ายทอดประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระยะสั้นที่ประเทศรัสเซีย ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา รองศาสตราจารย์ยอดบุญ เลิศฤทธิ์กล่าวเปิดงานและต้อนรับท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับประเทศรัสเซียทุกท่าน อาทิ 1.อาจารย์บุษบา คุซมิน เป็นล่ามและนักแปลอิสระ เจ้าของเว็บเพจ Facebook “ Say Hi Russia ” 2.ดร.ทศพร อังสาชน หรือ( ดร.เจมส์ ) อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ สหภาพโซเวียต 2557 3.อาจารย์Sergey Tarasov 4.นักศึกษาของโครงการ ฯ ที่ได้ไปศึกษาระยะสั้นที่ประเทศรัสเซีย มาร่วมบรรยายประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจรับฟัง ณ ห้อง ศศ.รส.240 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
8-9 มกราคม 2558
การจัดการประชุมสัมมนาระดับชาติเรื่อง "วิชญทรรศน์ภาษาวรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย เนื่องในโอกาส 40 ปี ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ และ 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์