ทุนวิจัย ทุนเขียนตำรา และทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ หมดเขตรับสมัคร
- ทุนคณะศิลปศาสตร์
- การเปิดรับผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562
18 ก.พ. 62
- การเปิดรับทุนสนับสนุนการแปลบทความวิจัยและบทควาามวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562
16 ส.ค.62
- Invitation for Research Proposal for Research Grants for Foreign Faculty Members in the Category of General Research Grant, for the Fiscal Year of B.E. 2562
Sep 30, 2019
- ทุนมหาวิทยาลัย
เปิดรับพิจารณารางวัลสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2562
16 ส.ค.62
เปิดรับพิจารณารางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ประเภทรางวัลการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2562
16 ส.ค.62
เปิดรับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
62
- ทุนภายนอก
-
-

Scholarship and Research Grants หมดเขตรับสมัคร
- Announcement of Faculty of Liberal Arts, Thammasat University Re: Invitation for Research Proposal for Research Grants for Foreign Faculty Members in the Category of General Research Grant, for the Fiscal Year of B.E.2561
-
- Announcement of Faculty of Liberal Arts, Thammasat University Re: Invitation for Applications for Grants for Textbooks, Academic Documents and Textbook Publication for Foreign Faculty Members, for the Fiscal Year of B.E.2562
-

       ลำดับที่ แบบฟอร์มการสมัครทุนการศึกษาและวิจัย
1.
ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Academic Presentation Funding Application Form)
2.
รายงานการเสนอผลงานทางวิชาการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Academic Presentation Report)
3.
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการเขียนตำรา คณะศิลปศาสตร์
4.
แบบฟอร์มข้อเสนอทุนสนับสนุนการทำเอกสารทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
5.
แนวทางการตั้งงบประมาณโครงการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย มธ.
6.
แนวทางการตั้งงบประมาณโครงการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์
7.
ใบสมัครขอรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556
8.
แบบฟอร์มทุนตีพิมพ์เผยแพร่ตำรา
9.
แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย กองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์
10.
แบบฟอร์มการขอจริยธรรมการวิจัย
11.
แบบเสนอขอรับทุนสมทบสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
12.
แบบเสนอขอรับทุนสมทบสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
13.
แบบฟอร์มข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยชุดโครงการวิจัย
14.
รายงานการเสนอผลงานทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา