ทุนวิจัย ทุนเขียนตำรา และทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ หมดเขตรับสมัคร
- ทุนคณะศิลปศาสตร์
- เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
30 ก.ย. 62
- ขอให้เสนอชื่อนักวิจัยดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2561
31 ส.ค. 61
- เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ สำหรับอาจารย์ ประจำงบประมาณ 2562
30 ก.ย. 62
- เปิดรับผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้รับโล่เชิดชูเกียรติ
2561
- เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
2561
- เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ สำหรับอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2561
2561
- เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561
2561
- เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561
2561
- เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2561
2561
- เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภทชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
2561
- เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนสมทบสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ สำหรับอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2561
2561
- เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
2561
- เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนการเขียนตำรา การทำเอกสารทางวิชาการ และทุนสนับสนุนการตีพิพมืเผยแพร่ตำรา ประจำปีงบประมาณ 2561
2561
- ทุนมหาวิทยาลัย
- ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
13 ก.พ.62
- ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ YPIN TALK SERIES 03 ปีแห่งการตีพิมพ์และสร้างสรรค์นวัตกรรม
8 ส.ค.61
- ขอความร่วมมือเผยแพร่ประกาศการให้ทุนอดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
24 ส.ค.61
- รางวัลเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2560
24 ส.ค.61
- ทุนภายนอก
- ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)
29 ก.ค.61
- เปิดรับการเสนอรายชื่อผู้อำนวยการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2
20 ก.ค.61
- ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562
15 ส.ค.61
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14
23 พ.ย.61
- ขอเชิญเข้าร่วมงนประชุม/เสวนาวิชาการระดับชาติ
26 ต.ค.61
- การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์. รุ่นที่ 3
31 ก.ค.61
- เชิญเข้าร่วมงานสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "มาเปียกับการพัฒนาเศรษฐกิจ กรณีศึกษา มาเฟียนาโปลี"
19 มิ.ย.61
- การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวันนักวิจัยเดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2662
62
- การประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 3 ในหัวข้อการศึกษาภาษา วรรณคดีและวัฒนธรรม (Language, Literature, and Cultural Studies)
20 ก.ค..61
- ประชุมวิชาการ เรื่อง "4th ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences"
-
- ประชุมวิชาการ เรื่อง "5th ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences"
-
- ประชุมวิชาการ เรื่อง "2nd International Conference on Government and Politics"
-
- ประชุมวิชาการ เรื่อง "3rd National and International Graduate Conference"
-

Scholarship and Research Grants หมดเขตรับสมัคร
- Application for International Knowledge Enhancement Fund Granting for Fiscal Year 2018
30 Sep 2017
- Academic Presentation Funding Application Form
-
- Academic Presentation Report
-
- Announcement of Faculty of Liberal Arts, Thammasat University Re: Invitation for Research Proposal for Research Grants for Foreign Faculty Members in the Category of General Research Grant, for the Fiscal Year of B.E.2561
-
- Announcement of Faculty of Liberal Arts, Thammasat University Re: Invitation for Applications for Grants for Textbooks, Academic Documents and Textbook Publication for Foreign Faculty Members, for the Fiscal Year of B.E.2561
-

       ลำดับที่ แบบฟอร์มการสมัครทุนการศึกษาและวิจัย
1.
ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Academic Presentation Funding Application Form)
2.
รายงานการเสนอผลงานทางวิชาการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Academic Presentation Report)
3.
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการเขียนตำรา คณะศิลปศาสตร์
4.
แบบฟอร์มข้อเสนอทุนสนับสนุนการทำเอกสารทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
5.
แนวทางการตั้งงบประมาณโครงการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย มธ.
6.
แนวทางการตั้งงบประมาณโครงการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์
7.
ใบสมัครขอรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556
8.
แบบฟอร์มทุนตีพิมพ์เผยแพร่ตำรา
9.
แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย กองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์
10.
แบบฟอร์มการขอจริยธรรมการวิจัย
11.
แบบเสนอขอรับทุนสมทบสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
12.
แบบเสนอขอรับทุนสมทบสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
13.
แบบฟอร์มข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยชุดโครงการวิจัย
14.
รายงานการเสนอผลงานทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
15.
แบบเสนอผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณาผลงานวิจัยดีเด่น ประจำงบประมาณ 2561