ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรทุนสนับสนุนทุนการทำวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ หมดเขตรับสมัคร
- แนวทางการตั้งงบประมาณโครงการวิจัย/ โครงการผลิตผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ จากเงินกองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
- ยกเลิกประกาศทุนสนับสนุนการทำวิจัย ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทุนสมทบสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการและทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ
-
- ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการทำวิจัยประเภททุนวิจัยทั่วไป พ.ศ. 2562
-
- ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการทำวิจัยประเภททุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ พ.ศ. 2562
-
- ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการทำวิจัยประเภททุนวิจัยสถาบัน พ.ศ. 2562
-
- ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ พ.ศ. 2562
-
- ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการทำวิจัยประเภทชุดโครงการวิจัย พ.ศ. 2562
-
- ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการทำวิจัยประเภทนักวิจัยพี่เลี้ยง พ.ศ. 2562
-
- ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ พ.ศ. 2562
-
- ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
-

ทุนสนับสนุนทุนการทำวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ หมดเขตรับสมัคร
- ทุนคณะศิลปศาสตร์
- เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนการเขียนตำรา การทำเอกสารทางวิชาการและทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ตำรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
30 ก.ย. 62
- ทุนมหาวิทยาลัย
- การเปิดรับผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562
18 ก.พ. 62
- การเปิดรับทุนสนับสนุนการแปลบทความวิจัยและบทควาามวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562
16 ส.ค.62
- เปิดรับพิจารณารางวัลสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2562
16 ส.ค.62
- เปิดรับพิจารณารางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ประเภทรางวัลการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2562
16 ส.ค.62
- เปิดรับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
62
- ทุนภายนอก
-
-

       ลำดับที่ แบบฟอร์มการสมัครทุนวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และการนำเสนอผลงานวิจัย
1.
ข้อเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป
2.
ข้อเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
3.
ข้อเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน
4.
ข้อเสนอเสนอโครงการประกอบการเสนอขอทุนสนับสนุนการผลิตผลงานสร้างสรรค์
5.
ข้อเสนอเสนอโครงการประกอบการเสนอขอทุนสนับสนุนการผลิตนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
6.
ข้อเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภทชุดโครงการวิจัย
7.
ข้อเสนอโครงการและแผนงานประกอบการเสนอขอทุนสนับสนุนการทำวิจัยประเภทนักวิจัยพี่เลี้ยง
8.
ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
9.
ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
10.
รายงานการเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
11.
รายงานการเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Scholarship and Research Grants หมดเขตรับสมัคร
- Criteria and Administration
- Criteria for Budgeting the Expenses of Research Projects/ Creative Works, Innovation or Invention Projects from the Faculty of Liberal Arts’ Research Fund, Thammasat University
-
- Announcement of Faculty of Liberal Arts, Thammasat University, on General Research Grants for Foreign Faculty Members, B.E. 2562
-
- Announcement of Faculty of Liberal Arts, Thammasat University, on Subsidy for Research Presentation in an International Conference, B.E. 2562
-
- Announcements
- Invitation for Applications for Grants for Textbooks, Academic Documents and Textbook Publication for Foreign Faculty Members, for the Fiscal Year of B.E.2562
30 Sep 2019
- Application Forms
- Research Project Proposal for General Research Funding for Foreign Faculty Members
-
- Application Form for Research Presentation in an International Conference Members
-
- Research Presentation in an International Conference Report
-