ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรทุนสนับสนุนทุนการทำวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ หมดเขตรับสมัคร
- แนวทางการตั้งงบประมาณโครงการวิจัย/ โครงการผลิตผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ จากเงินกองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
- ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการทำวิจัยประเภททุนวิจัยทั่วไป พ.ศ. 2562
-
- ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการทำวิจัยประเภททุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ พ.ศ. 2562
-
- ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการทำวิจัยประเภททุนวิจัยสถาบัน พ.ศ. 2562
-
- ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ พ.ศ. 2562
-
- ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการทำวิจัยประเภทชุดโครงการวิจัย พ.ศ. 2562
-
- ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการทำวิจัยประเภทนักวิจัยพี่เลี้ยง พ.ศ. 2562
-
- ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการทำวิจัยประเภทนักวิจัยพี่เลี้ยง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562”
-
- ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ พ.ศ. 2562
-
- ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
-
- ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
-
- ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
-
- ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัย พ.ศ. 2562”
-

ทุนสนับสนุนทุนการทำวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ หมดเขตรับสมัคร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เปิดรับผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้รับโล่เชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562
18 ก.ค. 62
- ทุนคณะศิลปศาสตร์
- ประกาศรับพิจารณารางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัย ของคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
31 ก.ค. 63
- เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 จากกองทุนคณะศิลปศาสตร์
30 ก.ย. 63
- เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 จากกองทุนคณะศิลปศาสตร์
30 ก.ย. 63
- เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย/ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนทำวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จากกองทุนคณะศิลปศาสตร์
30 ก.ย. 63
- เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนการเขียนตำรา การทำเอกสารทางวิชาการและทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ตำรา ประจำปีงบประมาณ 2562
30 ก.ย. 63
- ทุนมหาวิทยาลัย
- เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการเขียนตำราและการจัดทำสื่อการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563
63
- เปิดรับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563
63
- การเปิดรับทุนสนับสนุนการแปลบทความวิจัยและบทควาามวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563
16 ส.ค.63
- เปิดรับพิจารณารางวัลสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2563
16 ส.ค.63
- ประกาศรับพิจารณารางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2563
ช่วงที่ 1 หมด 13 ธันวา 62-ช่วงที่ 2 หมด 12 มิถุนายน 63
- เปิดรับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563
63
- ทุนภายนอก
-
-

       ลำดับที่ แบบฟอร์มการสมัครทุนวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และการนำเสนอผลงานวิจัย
1.
ข้อเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป
2.
ข้อเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
3.
ข้อเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน
4.
ข้อเสนอเสนอโครงการประกอบการเสนอขอทุนสนับสนุนการผลิตผลงานสร้างสรรค์
5.
ข้อเสนอเสนอโครงการประกอบการเสนอขอทุนสนับสนุนการผลิตนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
6.
ข้อเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภทชุดโครงการวิจัย
7.
ข้อเสนอโครงการและแผนงานประกอบการเสนอขอทุนสนับสนุนการทำวิจัยประเภทนักวิจัยพี่เลี้ยง
8.
ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
9.
ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
10.
รายงานการเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
11.
รายงานการเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา