ทุนวิจัย ทุนเขียนตำรา และทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ หมดเขตรับสมัคร
- ทุนคณะศิลปศาสตร์
-เปิดรับขสมัครผู้ขอทุนสนับสนุนการเขียนตำรา การทำเอกสารทางวิชาการ และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ตำรา ประจำปีงบประมาณ 2560
30 ก.ย. 2560
-เปิดรับขสมัครผู้ขอทุนสนับสนุนการเขียนตำรา การทำเอกสารทางวิชาการ และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ตำรา ประจำปีงบประมาณ 2560
30 ก.ย. 2560
-เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2560
30 ก.ย. 2560
-เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560
30 ก.ย. 2560
-เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
30 ก.ย. 2560
-เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภทชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
30 ก.ย. 2560
-เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนสมทบสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ สำหรับอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2560
30 ก.ย. 2560
-เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
30 ก.ย. 2560
- เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ สำหรับอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2560
30 ก.ย. 2560
- เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
30 ก.ย. 2560
- ทุนมหาวิทยาลัย
- รับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ปี 60 (ทุน มธ.)
60
- เปิดรับผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560
30 เม.ย. 60
-รางวัลเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559
24 ก.ค. 60
- เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการจัดทำสื่อการสอน ประจำปี 2560
25 เม.ย.60
- เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการเขียนตำรา ประจำปีงบประมาณ 2560
31 มี.ค.60
- การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) ประจำปีงบประมาณ 2560
31 ส.ค.60
- เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561
15 ก.ย.60
- เปิดรับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
23 พ.ค.60
- การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-
- ทุนภายนอก
- ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนางานวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านภาษาศาสตร์ในประเทศไทย
7 พ.ค.60
- ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ
4 ก.ค.60
- ขอเชิญเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆ ในปี 2560
160
- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
60
- การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
60
- เปิดรับแบบเสนอขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561
10 มี.ค.60
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 6
19 พ.ค.60
- เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และ โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์
15 ก.ย.60
-เปิดรับบทคัดย่อหรือบทความสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th ICADA 2017-SSIS
30 ก.ย. 60
- เปิดรับสมัคร Newton Fund-OHEC Institutional Links 2016-2017 ปีงบประมาณ 2560
19 ก.ย.60
- ประชุมวิชาการ เรื่อง "4th ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences"
-
- ประชุมวิชาการ เรื่อง "5th ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences"
-
- ประชุมวิชาการ เรื่อง "2nd International Conference on Government and Politics"
-
- ประชุมวิชาการ เรื่อง "3rd National and International Graduate Conference"
-

Scholarship and Research Grants หมดเขตรับสมัคร
- Announcement of Faculty of Liberal Arts, Thammasat University Re: Invitation for Applications for Grants for Textbooks, Academic Documents and Textbook Publication for Foreign Faculty Members, for the Fiscal Year of B.E.2560
30 Sep 2017
- Criterion for budgeting the expense of research project from research fund of Faculty of Liberal Arts, Thammasat University
-
- Academic Presentation Funding Application Form
-
- Academic Presentation Report
-
- Announcement of Faculty of Liberal Arts, Thammasat University Re: Invitation for Research Proposal for Research Grants for Foreign Faculty Members in the Category of General Research Grant, for the Fiscal Year of B.E.2560
30 Sep 2017
- Announcement of Faculty of Liberal Arts, Thammasat University Re: Invitation for Application of Grants for Textbooks, Academic Documents and Textbook Publication for Foreign Faculty Members, for the Fiscal Year of B.E.2559
-
- Announcement of Faculty of Liberal Arts, Thammasat University Re: Invitation for Research Proposal for Research Grants for Foreign Faculty Members in the Category of General Research Grant, for the Fiscal Year of B.E.2559
-
- Research Grant Proposal Faculty of Liberal Arts, Thammasat University for Foreign Faculty Members General Research Funds
-
- ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ LIROD-ICLASP
2016

       ลำดับที่ แบบฟอร์มการสมัครทุนการศึกษาและวิจัย
1.
ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Academic Presentation Funding Application Form)
2.
รายงานการเสนอผลงานทางวิชาการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Academic Presentation Report)
3.
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการเขียนตำรา คณะศิลปศาสตร์
4.
แบบฟอร์มข้อเสนอทุนสนับสนุนการทำเอกสารทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
5.
แนวทางการตั้งงบประมาณโครงการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย มธ.
6.
แนวทางการตั้งงบประมาณโครงการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์
7.
ใบสมัครขอรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556
8.
แบบฟอร์มทุนตีพิมพ์เผยแพร่ตำรา
9.
แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยประเภททุ่นวิจัยทั่วไป กองทุนวิจัย คณะศิลปศาสตร์
10.
แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยประเภททุ่นวิจัยสถาบัน กองทุนวิจัย คณะศิลปศาสตร์
11.
แบบฟอร์มการขอจริยธรรมการวิจัย
12.
แบบเสนอขอรับทุนสมทบสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
13.
แบบเสนอขอรับทุนสมทบสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
14.
แบบฟอร์มข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยชุดโครงการวิจัย
15.
รายงานการเสนอผลงานทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา