ทุนวิจัย ทุนเขียนตำรา และทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ หมดเขตรับสมัคร
- ทุนคณะศิลปศาสตร์
- เปิดรับผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้รับโล่เชิดชูเกียรติ
2561
- เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
2561
- เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ สำหรับอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2561
2561
- เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561
2561
- เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561
2561
- เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2561
2561
- เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภทชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
2561
- เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนสมทบสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ สำหรับอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2561
2561
- เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
2561
- เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนการเขียนตำรา การทำเอกสารทางวิชาการ และทุนสนับสนุนการตีพิพมืเผยแพร่ตำรา ประจำปีงบประมาณ 2561
2561
- ทุนมหาวิทยาลัย
- เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
30 เม.ย.61
- เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
30 เม.ย.61
- เปิดรับเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
18 เม.ย.61
- เปิดรับเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป ประเภทกำหนดหัวข้อ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
18 เม.ย.61
- เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Conceptual Paper) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนกงานจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
11 เม.ย.61
- การจัดสรรทุนสนับสนุนการจัดทำสื่อการสอน ประจำปีงบประมาณ 2561
31 มี.ค.61
- ปิดรับสมัครขอรับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
30 มี.ค.61
- การเปิดรับผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561
3 เม.ย.61
- ขอความร่วมมือเผยแพร่ประกาศการให้ทุนอดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
24 ส.ค.61
- รางวัลเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2560
24 ส.ค.61
- ทุนภายนอก
- การะชุมสัมมนากณีศึกษาระดับนานาชาติสถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561
29 มิ.ย.61
- รับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561
19 เม.ย.61
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ASIALEX 2018: Lexicography in the Digtal World
1 มิ.ย.61
- การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวันนักวิจัยเดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2662
62
- งานประชุมวิชาการ และขอเชิญส่งโปสเตอร์แสดงผลงานวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการด้านงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
20 เม.ย.61
- นำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสังคมเคาราะห์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561
2 มิ.ย.61
- การประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 3 ในหัวข้อการศึกษาภาษา วรรณคดีและวัฒนธรรม (Language, Literature, and Cultural Studies)
20 ก.ค..61
- โครงการ "ฝ่ายวิชาการ สกว.สัญจร ครั้งที่ 2"
9 พ.ค.61
- การประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา ครั้งที่ 5
30 เม.ย.61
- การประชุม การบรรยาย/อภิปราย/เสวนาและการเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56
2 ก.พ.61
- ประชุมวิชาการ เรื่อง "4th ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences"
-
- ประชุมวิชาการ เรื่อง "5th ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences"
-
- ประชุมวิชาการ เรื่อง "2nd International Conference on Government and Politics"
-
- ประชุมวิชาการ เรื่อง "3rd National and International Graduate Conference"
-

Scholarship and Research Grants หมดเขตรับสมัคร
- Application for International Knowledge Enhancement Fund Granting for Fiscal Year 2018
30 Sep 2017
- Academic Presentation Funding Application Form
-
- Academic Presentation Report
-
- Announcement of Faculty of Liberal Arts, Thammasat University Re: Invitation for Research Proposal for Research Grants for Foreign Faculty Members in the Category of General Research Grant, for the Fiscal Year of B.E.2561
-
- Announcement of Faculty of Liberal Arts, Thammasat University Re: Invitation for Applications for Grants for Textbooks, Academic Documents and Textbook Publication for Foreign Faculty Members, for the Fiscal Year of B.E.2561
-

       ลำดับที่ แบบฟอร์มการสมัครทุนการศึกษาและวิจัย
1.
ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Academic Presentation Funding Application Form)
2.
รายงานการเสนอผลงานทางวิชาการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Academic Presentation Report)
3.
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการเขียนตำรา คณะศิลปศาสตร์
4.
แบบฟอร์มข้อเสนอทุนสนับสนุนการทำเอกสารทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
5.
แนวทางการตั้งงบประมาณโครงการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย มธ.
6.
แนวทางการตั้งงบประมาณโครงการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์
7.
ใบสมัครขอรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556
8.
แบบฟอร์มทุนตีพิมพ์เผยแพร่ตำรา
9.
แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย กองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์
10.
แบบฟอร์มการขอจริยธรรมการวิจัย
11.
แบบเสนอขอรับทุนสมทบสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
12.
แบบเสนอขอรับทุนสมทบสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
13.
แบบฟอร์มข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยชุดโครงการวิจัย
14.
รายงานการเสนอผลงานทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา