:: รายนามคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ::

(ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงปัจจุบัน)

ลำดับที่ รายนามคณบดีคณะศิลปศาสตร์ อดีต-ปัจจุบัน ระยะเวลา พ.ศ.
1.
ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ
2505 - 2511
2.
ศาสตราจารย์อรุณ รัชตะนาวิน
2511 - 2517
3.
พ.อ.(หญิง) ดร.นิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
2517 - 2518
4.
ศาสตราจารย์มงคล สีห์โสภณ
2519 - 2525
5.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบแสง พรหมบุญ
2526 - 2528
6.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพยา บิณษรี
2529 - 2531
7.
รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์
2531 - 2534
8.
อาจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
2534 - 2537
9.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพรรษ์ บุณยเกียรติ
2537 - 2539
10.
อาจารย์ ดร.ศิรินี เจนวิทย์การ
2539 - 2541
11.
รองศาสตราจารย์ ดร.มาลินี ดิลกวณิช
2542 - 2544
12.
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธุ์ เวสสะโกศล
2544 - 2547
13.
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิโชค วรานุสันติกูล
2547 - 2549
14.
รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
2550 - 2552
15.
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์
2553 - 2555
16.
ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
1 ตุลาคม 2555 - 31 มกราคม 2556
17.
รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล
1 กุมภาพันธ์ 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
18.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์
1 มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน

:: รายนามเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ ::

(ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงปัจจุบัน)

ลำดับที่ รายนามเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ อดีต-ปัจจุบัน ระยะเวลา พ.ศ.
1.
ศาสตราจารย์เพ็ชรี สุมิตร
2505
2.
รองศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์
-
3.
ศาสตราจารย์มงคล สีห์โสภณ
-
4.
ศาสตราจารย์ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์
-
5.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร วณิชพงศา
-
6.
รองศาสตราจารย์นวลจันทร์ อินทรวิชะ
-
7.
อาจารย์นฤมล ปราชญโยธิน
-
8.
รองศาสตราจารย์เรไร ตั้งสาโรช
-
9.
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธุ์ เวสสะโกศล
-
10.
นายพิรพรต หุ่นเจริญ
2550
11.
นายอนุสรณ์ ดวงประทีป
1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2555
12.
นางวรรนีย์ คุ้มบำรุง
เลขานุการคณะศิลปศาสตร์
2 ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน