หน่วยงาน/ โครงการ ท่าพระจันทร์ (เบอร์โทรศัพท์) ศูนย์รังสิต (เบอร์โทรศัพท์)
สำนักคณบดี
0-2613-2601 ,0-2613-2602
0-2696-5610 ,0-2696-5601-5608
เลขานุการสำนักคณบดี
0-2613-2602
0-2696-5610
สำนักงานเลขานุการคณะ
0-2613-2603 ,0-2613-2651
0-2696-5619 ,0-2696-5629
สำนักงานหัวหน้าภาควิชา
-
0-2696-5204 ,0-2696-5620 ,0-2696-5660-5662
งานบริหารและธุรการ
0-2613-2604
0-2696-5205 ,0-2696-5206 ,0-2696-5207
งานบริการการศึกษา
-
0-2696-5218 ,0-2696-5219 ,0-2696-5220
ฝ่ายการนักศึกษา
-
0-2696-5621
งานนโยบายและแผน
-
0-2696-5208-2510
งานการคลัง
-
0-2696-5215, 0-2696-5216, 0-2696-5217
งานพัสดุ
0-2613-2605
0-2696-5211, 0-2696-5212
งานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
0-2613-2675, 0-2613-2608
0-2696-5214, 0-2696-5222
งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
0-2613-2614-5
0-2696-5674
งานบัณฑิตศึกษา
0-2613-2696
-
งานศูนย์วิจัย
-
0-2696-5223
งานประกันคุณภาพการศึกษา
-
0-2696-5224
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
0-2613-2672, 0-2613-2599
-
โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา
0-2613-2618, 0-2613-2625
-
โครงการรัสเซียศึกษา
-
0-2696-5663-4
โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
-
0-2696-5648, 0-2696-5658
โครงการจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
0-2613-2598
-
โครงการปริญญาโทต่อเนื่องปริญญาเอก
0-2613-2651-2, 0-2613-2570
-
 
 
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
  2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม.10200 99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
  โทรศัพท์: 0-2613-2646 โทรศัพท์: 0-2696-5626, 0-2696-5629, 0-2696-5204,0-2696-5205
  Fax: 0-2222-0869 Fax: 0-2696-5619
 
  Webmaster
  คุณสุรัตดา แฝงด่านกลาง
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  โทรศัพท์ : 0-2696-5674
  E-mail : fsuratda@gmail.com