คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
e-mail: dumrong@tu.ac.th
โทร: 0-2613-2601, 0-2696-5601


รองศาสตราจารย์เพ็ญพิมล เปรมาสวัสดิ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป
e-mail: swadpenpimol@hotmail.co.th
โทร: 0-2613-2602, 0-2696-5608

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
e-mail: psripicharn@hotmail.com
โทร: 0-2613-2602, 0-2696-5606

รองศาสตราจารย์ปองจิต อ่อนเผ่า
รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริการสังคม
e-mail: opongchi@tu.ac.th
โทร: 0-2613-2602, 0-2696-5605ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา อังคพณิชกิจ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการพัฒนา
e-mail: jantima21@gmail.com
โทร: 0-2613-2602, 0-2696-5607

อาจารย์จิราพร พรประภา
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
e-mail: j_phornprapha@hotmail.com
โทร: 0-2613-2602, 0-2696-5604

รองศาสตราจารย์ยุพิน โภคฐิติยุกต์
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
e-mail: yupintum@yahoo.com
โทร: 0-2613-2602, 0-2696-5602


รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา แก้วคัลณา
รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
e-mail: nittayakaeww@hotmail.com
โทร: 0-2613-2602, 0-2696-5603

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปาณี พัดทอง
ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา
e-mail: supaneejum22@gmail.com
โทร: 0-2613-2602, 0-2696-5604

อาจารย์กติมา พ่วงชิงงาม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
e-mail: katima.p@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2613-2602, 0-2696-5602


ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤตย์ นิ่มสมบุญ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
e-mail: narit.nimsomboon@gmail.com
โทร: 0-2613-2602, 0-2696-5673

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัทมวรรณ จิมากร ซิลลิ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
e-mail: pattamawanthefirst@gmail.com
โทร: 0-2613-2602, 0-2696-5673


นางวรรนีย์ คุ้มบำรุง
เลขานุการคณะศิลปศาสตร์
e-mail: noiwannee@hotmail.com
โทร: 02-613-2603, 02-696-5203