คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

Asst. Prof. Dr. Passapong Sripicharn
Dean of Faculty of Liberal Arts
e-mail: passapong.s@arts.tu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วรชัยยุทธ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์
Asst. Prof. Dr. Siriwan Worrachaiyut
Associate Dean for Administrative Affairs and Human Resources
e-mail: siriwan.w@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2613-2602, 0-2696-5608

รองศาสตราจารย์นุชธิดา ราศีวิสุทธิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Assoc. Prof. Nutida Rasrivisiuth
Associate Dean for Academic Affairs
e-mail: nutida.r@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2613-2602, 0-2696-5606

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ณ ระนอง
รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริการสังคม
Asst. Prof. Dr. Sirirat Na Ranong
Associate Dean for Finance and Social Services
e-mail: sirirat.n@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2613-2602, 0-2696-5605ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ ทองรินทร์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
Asst. Prof. Dr. Saneh Thongrin
Associate Dean for Research and Innovation
e-mail: saneh.t@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2613-2602, 0-2696-5607

อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ มีสันฐาน
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Dr. Chaiwat Meesanthan
Associate Dean for International Affairs
e-mail: chaiwat.m@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2613-2602, 0-2696-5604

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ เฉิดฉินนภา
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
Asst. Prof. Pornthip Chertchinnapa
Associate Dean for Student Affairs
e-mail: pornthip.c@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2613-2602, 0-2696-5602


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงชัย ทองปาน
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
Asst. Prof. Dr. Songchai Thongpan
Associate Dean for Planning and Quality Development
e-mail: songchai.t@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2613-2602, 0-2696-5603

รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ
รองคณบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และบัณฑิตศึกษา
Assoc. Prof. Tasanee Methapisit
Associate Dean for Administrative Affairs and Graduate Programs (Tha Prachan Campus)
e-mail: tasanee.m@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2613-2602, 0-2696-5604

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนยา ด่านสวัสดิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร
Asst. Prof. Chanaya Darnsawasdi
Assistant Dean for Curriculum Standards
e-mail: chanaya.d@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2613-2602, 0-2696-5602


อาจารย์บุรชัย อัศวทวีบุญ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
Ajarn Burachai Asawathaweeboon
Assistant Dean for Students Capability Development
e-mail: burachai.a@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2613-2602, 0-2696-5673

อาจารย์ ดร.สุธิดา วิมุตติโกศล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ
Dr. Sutida Wimuttikosol
Assistant Dean for the Promotion of Academic Activities
e-mail: sutida.w@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2613-2602, 0-2696-5673

อาจารย์โศจิรา กรรณสูต
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
Ajarn Sojira Karnasuta
Assistant Dean for Corporate Communication
e-mail: sojira.k@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2613-2602, 0-2696-5673


นางวรรนีย์ คุ้มบำรุง
เลขานุการคณะศิลปศาสตร์
e-mail: noiwannee@hotmail.com
โทร: 02-613-2603, 02-696-5203


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ