ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี) หมดเขตประกาศ
- รับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Louisiana State University of Alexandria สหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2562
30 เม.ย.62
- รับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เพื่อไปศึกษาหลักสูตร Language, Culture and Society ที่ Centre for Applied Linguistics, University of Franche-Comte, Besancon สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา (เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 - เดือนพฤษภาคม 2563)
3 พ.ค.62
- โครงการ Shanghai Summer School ที่ Shanghai International Studies University (SISU)สาธารณรัฐประชาชนจีน
20 มี.ค.62
- รับสมัครนักศึกษาไปศึกษาหลักสูตร Language, Culture and Society ณ CEntre for Applied Linguistics, University of Franche-Comte, Besancon สาธารณรัฐฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2562
30 เม.ย.62
- แจ้งวันปิดรับสมัครทุนเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ Erasmus+ Program เพื่อศึกษา ณ Ludwig-Maximilianu Univeesiat เมือมมวนิค สหพันธ์สาธรรณรัฐเยอรมนี ปี 2019/2020
5 เม.ย.62
- ทุนรัฐบาลไต้หวัน
31 มี.ค.62
- การคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2562
31 พ.ค.62
- ประชาสัมพันธ์การจัดตารางสอนรายวิชา EG เป็นระบบ 3 ชั่วโมง
-
- รับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโคงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ Rikkyo University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562
28 ก.พ. 62
- รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ Keimyung University สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2562
22 มี.ค. 62
- ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2563
22 เม.ย. 62
- รับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of Passau สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปีการศึกษา 2562
12 เม.ย. 62
- โครงการฝึกงาน ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2562
23 พ.ค.62
- ประชาสัมพันธ์โครงการระยะสั้น Short-Term Intensive Japanese Program 2019 (Summer) ณ Rikkyo University ประเทศญี่ปุ่น
20 มี.ค.62
- ทุน Ernst Mach-Grants (EMG) ภายใต้โครงการ ASEA UNINET
31 มี.ค.62
- หลักเกณฑ์การพิจารณา "ทุนอดุลย์-จินตนา ธนาลงกรณ์เพื่อบุคคลทุพพลภาพ" ประจำปี 2557
-
- หลักเกณฑ์การพิจารณา "ทุนอดุลย์-จินตนา ธนาลงกรณ์" ประจำปี 2557
-

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักศึกษา หมดเขตประกาศ
- ประกาศฝ่ายการนักศึกษา เรื่องการนำโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบ
-
- ข่าวแนะแนวเตรียมตัวสมัครงาน
-
- ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเฟซบุ๊กแฟนเพจ ของภาควิชาจิตวิทยา มธ.
-
- ขอความร่วมมือจากนักศึกษามิให้ไปใช้บริการ้านเหล้าผิดกฎหมาย
-
- แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติในสถานศึกษา
-
- ข่าวสารแนะแนวรับสมัครงาน
-

ข่าวรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน หมดเขตประกาศ
- รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคร.) ในภูมิภาคอาเชียน
14 มิ.ย. 61
- รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บริษัททบางกอกเดนทัลแคร์ จำกัด
-
- รับสมัครงาน บริษัทที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด
-

ข่าวรับสมัครงานนักศึกษาจบปริญญาตรีและศิษย์เก่า หมดเขตประกาศ
- ประกาศรับสมัครงาน บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ
-
- บริษัท IYUNO (Thailand) Co., Ltd รับสมัตรงาน แปลซับไตเติลจากภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย
-
- บริษัท FINANSIA SYRUS รับสมัตรงาน
-
- บริษัท AAPTIP รับสมัตรงาน 1 ตำแหน่ง
-
- รับสมัครงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเซนดิ้ง ตำแหน่ง Content Editor 1 อัตรา
-
- บริษัทสยามมิชลินจำกัด ตำแหน่งงานว่าง:Translator สมัครโดยตรงที่ www.job.michelin.co.th หรือส่ง Email มาที่ recruit.hr@michelin.com
-
- รับสมัครงาน บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งงาน Customer Serviceพม่า
-
- รับสมัครงาน บริษัทที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด
-
- บริษัท เจพีเอ (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน ตำแหน่ง "ธุรการภาษาญี่ปุ่น" จำนวน 2 ตำแหน่ง
-
-บริษัท เอดับเบิ้ลยูอาร์ ลอยด์ จำกัด กำลังเปิดรับบุคลากรในตำแหน่ง Assistant
-
- "เคล็ดลับสมัครงานให้ได้งาน"
-
- "เขียน Super Resume อย่างไรให้ได้งาน"
-

รายนามคณะกรรมการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ หมดเขตประกาศ
- รายนามคณะกรรมการ กนศ. ปีการศึกษา 2556
-
- รายนามคณะกรรมการ กนศ. ปีการศึกษา 2555
-

แบบฟอร์มต่างๆ (ฝ่ายการนักศึกษา) หมดเขตประกาศ
- แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่ TU Dome Plaza (สำหรับนักศึกษา)
-
- แบบฟอร์มขอทุนคณะศิลปศาสตร์
-

ติดต่อเรา (ฝ่ายการนักศึกษา)
- www.facebook.com/LASA.LARTS (ฝ่ายการนักศึกษาศิลปศาสตร์ มธ.)
- Email: larts.s.a.tu1@gmail.com
- Tel. 02-696-5621