โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ห้อง SC1058 อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ มธ.(ศูนย์รังสิต)

วันที่ 1 มิถุนายน 2553