โครงการค่ายอาสาศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 ณ โรงเรียนกองทัพบกอุทิศ บ้านหนองไผ่ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

วันที่ 5-10 ธันวาคม 2552