โครงการค่ายอาสาศิลปศาสตร์ ณ มูลนิธิธรรมานุรักษ์ จ.กาญจนบุรี

วันที่ 6-8 ธันวาคม 2556