การสัมมนาผู้นำนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ณ ศูนย์อบรมเยาวชนดนบอสโก จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 16-17 มีนาคม 2552