ลำดับที่ แบบประเมินและข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการคณะศิลปศาสตร์
1.
แบบฟอร์มเลื่อนเงินเดือนอาจารย์พนักงาน
2.
เกณฑ์เลื่อนเงินเดือนอาจารย์

       ลำดับที่ Froms for Foreign Instructors
1.
90 day report-by post
2.
Application form
3.
Business-Sick Leave
4.
Domestic Leave
5.
Information
6.
Overseas Leave
7.
Re-entry permit
8.
Renew Visa
9.
Report Address (90 days report)

       ลำดับที่ ขอ Password และ E-mail
1.
ขอ Password และ E-mail

       ลำดับที่ ขอหนังสือรับรอง
1.
ฟอร์มขอหนังสือรับรอง (มธ.)
2.
ฟอร์มขอหนังสือรับรอง (คณะฯ)
3.
ฟอร์มหนังสือรับรองที่ใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (คณะฯ)

       ลำดับที่ คำขอมีบัตรประจำตัว
1.
ฟอร์มขอบัตรพนักงานเงินรายได้
2.
ฟอร์มขอบัตรข้าราชการ
3.
ฟอร์มขอบัตรชาวต่างประเทศ

       ลำดับที่ แบบฟอร์มลาอบรม, ศึกษาดูงาน, สัมมนาในและต่างประเทศ
1.
แบบการขอเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลประกันสุขภาพกลุ่มกับมหาวิทยาลัย
2.
แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ ประชุม สัมมนา ดูงาน ณ ต่างประเทศ
3.
แบบรายงานการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
4.
Brochure การขออนุมัติเดินทางไปราชการ ประชุม สัมมนา และดูงาน ณ ต่างประเทศ
แบบลาปลอดการสอน
5.
แบบการขอไปปฏิบัติงานภายในประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
6.
แบบบันทึกเสนอผลงงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์
7.
แบบรายงานความก้าวหน้า
8.
แบบรายงานตัวเพื่อกลับมาปฏิบัติราชการ
9.
ประกาศ มธ. หลักเกณฑ์ วิธีการ อำนาจพิจารณาอนุญาตการลา และการได้รับค่าจ้างระหว่างลาของพนักงาน
10.
ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย
11.
สรุปสาระสำคัญ การให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
แบบอนุมัติค่าใช้จ่าย
12.
แบบขออนุมัติค่าใช้จ่าย_เจ้าหน้าที่
13.
แบบขออนุมัติค่าใช้จ่าย_ต่างประเทศ_อาจารย์
14.
แบบขออนุมัติค่าใช้จ่าย_หัวหน้างาน
15.
แบบฟอร์มค่าใช้จ่าย_ในประเทศ_อาจารย์
16.
การเทียบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกับข้าราชการเพื่อเบิกค่าใช้จ่าย
17.
หลักปฏิบัติการขออนุมัติค่าใช้จ่าย ในประเทศ อาจารย์
18.
หลักปฏิบัติการขออนุมัติค่าใช้จ่าย ต่างประเทศ อาจารย์

       ลำดับที่ แบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
1.
แบบแสดงเจตนาระบุผู้รับประโยชน์
2.
ใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3.
เอกสารแนบท้ายกองทุน

       ลำดับที่ ฟอร์มขอต่อสัญญาจ้างประเมินผลงานทดลอง
1.
แบบประเมินต่อสัญญา (เจ้าหน้าที่)
2.
แบบประเมินต่อสัญญา (อาจารย์)
3.
แบบประเมินผลทดลอง (เจ้าหน้าที่)
4.
แบบประเมินผลทดลอง (อาจารย์)

       ลำดับที่ ฟอร์มใบลา
1.
ขออนุญาตลา (สายอาจารย์)
2.
ขออนุญาตลาศึกษา
3.
ขออนุญาตลาองค์การ
4.
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
5.
แบบขอยกเลิกวันลา
6.
แบบใบลากิจ/ ลาป่วย
7.
แบบใบลาพักผ่อน
8.
แบบฟอร์มเข้าท่าพาระจันทร์
9.
แบบฟอร์มลาชั่วโมง

       ลำดับที่ แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่
1.
แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่

       ลำดับที่ แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
1.
แบบหนังสือลาออกข้าราชการ พนง.มธ.
2.
แบบหนังสือลาออกพนง.มธ.(ส่วนงาน)และเงินรายได้คณะฯ
3.
แบบหนังสือลาออก(โครงการ)

       ลำดับที่ ฟอร์มอื่นๆ
1.
แจ้งเข้าโรงพยาบาล
2.
แบบฟอร์มคำขอรับเงิน
3.
ฟอร์มปรับวุฒิ
4.
แบบฟอร์มเชิญอาจารย์พิเศษ
5.
ประกาศ เรื่อง การนำบทความวิจัยซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่จากวิทยานิพนธ์ที่ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษามาเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
6.
แบบฟอร์มแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ภาษาอังกฤษ)
7.
แบบฟอร์มแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
8.
ใบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณ
9.
ก.พ.อ.03 (สำหรับการขอรับการพิจารณาตำแหน่ง ระดับ ผศ. รศ. และ ศ.)
10.
หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
11.
แบบฟอร์มติตามผลการนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา เจ้าหน้าที่
12.
แบบฟอร์มติตามผลการนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาอาจารย์
13.
แบบฟอร์ม check list การขอตำแหน่งทางวิชาการ มธ.
14.
ประกาศ กพอ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ.-รศ.-ศ. (ฉบับประมวล 2-10)
15.
ประกาศ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (2556)
16.
ฟอร์มหนังสือรับรองที่ใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (คณะฯ)
17.
แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวของพนักงาน
18.
แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
19.
ขั้นตอนการใช้งานระบบการลาออนไลน์
20.
แบบแจ้งการฌาปนกิจศพ
21.
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558
22.
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
22.
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560