ลำดับที่ แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการ (สายวิชาการ) เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ณ 1 ต.ค. 62
1.
แบบประเมินและข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์ข้าราชการ)
2.
แบบประเมินและข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์พนักงาน)
3.
ลิงค์ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการออนไลน์ (อาจารย์พนักงาน)
4.
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการรายงานผลการปฏิบัติราชการ
5.
ไฟล์ excel สำหรับคำนวณคะแนนระบบสัดส่วน 60% 40%

       ลำดับที่ Froms for Foreign Instructors
1.
90 day report-by post
2.
Application form
3.
Business-Sick Leave
4.
Domestic Leave
5.
Information
6.
Overseas Leave
7.
Re-entry permit
8.
Renew Visa
9.
Report Address (90 days report)

       ลำดับที่ ขอ Password และ E-mail
1.
ขอ Password และ E-mail

       ลำดับที่ ขอหนังสือรับรอง
1.
ฟอร์มขอหนังสือรับรอง (มธ.)
2.
ฟอร์มขอหนังสือรับรอง (คณะฯ)
3.
ฟอร์มหนังสือรับรองที่ใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (คณะฯ)

       ลำดับที่ คำขอมีบัตรประจำตัว
1.
ฟอร์มขอบัตรพนักงานเงินรายได้
2.
ฟอร์มขอบัตรข้าราชการ
3.
ฟอร์มขอบัตรชาวต่างประเทศ

       ลำดับที่ แบบฟอร์มลาอบรม, ศึกษาดูงาน, สัมมนาในและต่างประเทศ
1.
แบบการขอเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลประกันสุขภาพกลุ่มกับมหาวิทยาลัย
2.
แบบฟอร์มลาอบรม, ศึกษาดูงาน, สัมมนาในและต่างประเทศ
3.
แบบรายงานการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
4.
Brochure การขออนุมัติเดินทางไปราชการ ประชุม สัมมนา และดูงาน ณ ต่างประเทศ
แบบลาปลอดการสอน
5.
แบบการขอไปปฏิบัติงานภายในประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
6.
แบบบันทึกเสนอผลงงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์
7.
แบบรายงานความก้าวหน้า
8.
แบบรายงานตัวเพื่อกลับมาปฏิบัติราชการ
9.
ประกาศ มธ. หลักเกณฑ์ วิธีการ อำนาจพิจารณาอนุญาตการลา และการได้รับค่าจ้างระหว่างลาของพนักงาน
10.
ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย
11.
สรุปสาระสำคัญ การให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
แบบอนุมัติค่าใช้จ่าย
12.
แบบขออนุมัติค่าใช้จ่าย_เจ้าหน้าที่
13.
แบบขออนุมัติค่าใช้จ่าย_ต่างประเทศ_อาจารย์
14.
แบบขออนุมัติค่าใช้จ่าย_หัวหน้างาน
15.
แบบฟอร์มค่าใช้จ่าย_ในประเทศ_อาจารย์
16.
การเทียบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกับข้าราชการเพื่อเบิกค่าใช้จ่าย
17.
หลักปฏิบัติการขออนุมัติค่าใช้จ่าย ในประเทศ อาจารย์
18.
หลักปฏิบัติการขออนุมัติค่าใช้จ่าย ต่างประเทศ อาจารย์

       ลำดับที่ แบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
1.
แบบแสดงเจตนาระบุผู้รับประโยชน์
2.
ใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3.
เอกสารแนบท้ายกองทุน

       ลำดับที่ ฟอร์มขอต่อสัญญาจ้างประเมินผลงานทดลอง
1.
แบบประเมินต่อสัญญา (เจ้าหน้าที่)
2.
แบบประเมินต่อสัญญา (อาจารย์)
3.
แบบประเมินผลทดลอง (เจ้าหน้าที่)
4.
แบบประเมินผลทดลอง (อาจารย์)

       ลำดับที่ ฟอร์มใบลา
1.
ขออนุญาตลา (สายอาจารย์)
2.
ขออนุญาตลาศึกษา
3.
ขออนุญาตลาองค์การ
4.
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
5.
แบบขอยกเลิกวันลา
6.
แบบใบลากิจ/ ลาป่วย
7.
แบบใบลาพักผ่อน
8.
แบบฟอร์มเข้าท่าพาระจันทร์
9.
แบบฟอร์มลาชั่วโมง

       ลำดับที่ แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่
1.
แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่

       ลำดับที่ แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
1.
แบบหนังสือลาออกข้าราชการ พนง.มธ.
2.
แบบหนังสือลาออกพนง.มธ.(ส่วนงาน)และเงินรายได้คณะฯ
3.
แบบหนังสือลาออก(โครงการ)

       ลำดับที่ ฟอร์มอื่นๆ
1.
แจ้งเข้าโรงพยาบาล
2.
แบบฟอร์มคำขอรับเงิน
3.
ฟอร์มปรับวุฒิ
4.
แบบฟอร์มเชิญอาจารย์พิเศษ
5.
แบบฟอร์ต่างๆ ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ
6.
แบบฟอร์มติดตามผลการนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา เจ้าหน้าที่
7.
แบบฟอร์มติดตามผลการนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาอาจารย์
8.
แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวของพนักงาน
9.
ขั้นตอนการใช้งานระบบการลาออนไลน์
10.
แบบแจ้งการฌาปนกิจศพ
11.
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
12.
แบบฟอร์มบัญชีหนังสือทำลายเอกสารประจำปี 2563
13.
คู่มือบุคลากรสายวิชาการคณะศิลปศาสตร์