ลำดับที่ รายการ (แผน)
1
คู่มือการใช้งานโปรแกรม SPSS เบื้องต้น งานนโยบายและแผน คณะศิลปศาสตร์
2
แผนอัตรากำลัง 4 ปี
3
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมเชิงพัฒนาตามแผนกลุยทธ์ ปีงบประมาณ 2561 (PPR01)
4
template แผนการจัดกิจกรรม/โครงการเชิงพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เพื่อ ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติงาน 5 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564) คณะศิลปศาสตร์
5
ตัวอย่าง ตัวชี้วัดประกอบการเขียนโครงการ/กิจกรรม
6
แบบประเมินโครงการ
7
แบบฟอร์มเชิญอาจารย์พิเศษ
8
แผนผู้บริหาร แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 11 (แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ประชุมกรรมการฯเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 9/2556 วันที่ 26 ก.ย.56)
9
การเขียนโครงการ
10
9. แบบฟอร์มขออนุมัติจัดโครงการ คณะศิลปศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2560)
11
แผนผู้บริหาร แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 11 (แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วันที่ 26-24 เม.ย.56 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก)
12
แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
13
unit cost project
14
ตัวอย่าง สรุปรายงานการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของงบกองทุนค่าธรรมเนียมฯ
       ลำดับที่ รายการ (งบประมาณ)
1
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบเงินอุดหนุนงานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีงบประมาณ 2561"
2
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาฯ ปีงบประมาณ 2561
3
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาฯ ปีงบประมาณ 2561 (โครงการพิเศษ)
4
เกณฑ์การใช้เงินงบกองทุนค่าธรรมเนียม ปี 2559
5
เกณฑ์การใช้เงินงบอุดหนุนปริญญาตรี ปี 2559
6
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบรายได้หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2561 (งบผู้บริหาร)
7
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบรายได้หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2561 (5 ยุทธศาสตร์) 15 มี.ค. 60
8
แบบฟอร์มรายงานรับจริงจ่ายจริงตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2560
9
แบบฟอร์มคำขอตั้งค่าสมาชิกสมาคม ปี 2561
10
คำขอตั้งหมวดค่าวัสดุภาควิชา ปีงบประมาณ 2561
11
ครุภัณฑ์ภาควิชา ปี 61
12
แบบฟอร์คำขอตั้งค่าครุภัณฑ์ งบคลัง ปี 61
13
แบบฟอร์คำขอตั้งนักเรียนทุนรัฐบาล งบคลัง ปี 61
14
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
15
คู่มือการเขียนโครงการ
16
แบบฟอร์มโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบรายได้หน่วยงานส่วนกลาง)
17
แบบฟอร์มโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบรายได้หน่วยงานสำหรับภาควิชา)
18
แบบฟอร์มโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบประมาณงบเงินอุดหนุนงานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี-บัณฑิตศึกษา)
19
แบบฟอร์มโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบแพทย์)
20
แบบฟอร์มคำขอตั้งหมวดค่าครุภัณฑ์ฝ่ายต่าง ๆ ปี2560
21
แบบฟอร์มคำขอตั้งค่าวัสดุ ของภาควิชา งบรายได้หน่วยงาน ปี2559
22
แบบฟอร์มงบครุภัณฑ์สำนักงานภาควิชา ปี 2559
23
แบบฟอร์มรายชื่ออาจารย์เพื่อขอข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
24
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบกองทุนค่าธรรมเนียม ประจำปีงบประมาณ 2560
25
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบพัฒนาโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560
26
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบอุดหนุนปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2560
27
แบบฟอร์มคำขอใช้งบประมาณโครงการงบรายได้หน่วยงาน ปี 2559 (งบประมาณตามแผนกลยุทธ์)
28
แบบฟอร์มคำขอใช้งบประมาณโครงการงบกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนาฯ งบประมาณตามแผนกลยุทธ์)
29
รหัสและรายการสำหรับขอตั้งงบประมาณงบรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
30
แบบฟอร์มคำขอตั้งค่าสมนาคุณกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ปี 2560
31
แบบฟอร์มขออนุมัติโอน/เปลี่ยนแปลง งบรายได้หน่วยงาน (ฉบับผู้รักษาการแทนในตำแหน่ง)
32
ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้ภาควิชา
33
แบบฟอร์มค่าครุภัณฑ์ งบรายได้หน่วยงาน ปี 60 สำหรับภาควิชา
34
รายละเอียดคำขอตั้งรายการค่าวัสดุงบรายได้นหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
35
ข้อมูลการจัดโครงการต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณงบเงินอุดหนุนงานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2560
36
ข้อมูลการจัดโครงการต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณงบกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560
37
ข้อมูลการจัดโครงการต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณงบพัฒนาโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560
38
คำขอตั้งงบประมาณงบรายได้หน่วยงานของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2560>
39
ข้อมูลการจัดโครกงารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณงบรายได้หน่วยงาน (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ 2560
40
เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณงบกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนา (ฉบับปรับปรุง 5 กุมภาพันธ์ 2559)
41
เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุนงานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุง 5 กุมภาพันธ์ 2559)

       ลำดับที่ รายการ (อัตรากำลัง)
1
แบบฟอร์มขออัตราพนักงานสายวิชาการจากคณะ
2
แบบฟอร์คำขอตั้งพนักงาน มธ.อัตราใหม่ งบคลัง ปี 61
3
แบบฟอร์คำขอตั้งลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศ งบคลัง ปี 61
4
แบบคำขอตั้งงบประมาณอัตราผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (เพิ่มเติม)
5
ฟอร์มการขอกรอบอัตรากำลังเพิ่มใหม่ ปี 2558-2561