ลำดับที่ รายการ (แผน)
1
แบบฟอร์มคำขอตั้งอัตราใหม่พนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2564
2
แบบฟอร์มคำขอตั้งลูกจ้างชั่วคราวงบคลัง ปี 2564
3
แบบฟอร์มคำขอตั้งนักเรียนทุน (งบคลัง) ปี 2564
4
คู่มือการใช้งานโปรแกรม SPSS เบื้องต้น งานนโยบายและแผน คณะศิลปศาสตร์
5
แผนอัตรากำลัง 4 ปี
6
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมเชิงพัฒนาตามแผนกลุยทธ์ ปีงบประมาณ 2561 (PPR01)
7
template แผนการจัดกิจกรรม/โครงการเชิงพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เพื่อ ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติงาน 5 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564) คณะศิลปศาสตร์
8
ตัวอย่าง ตัวชี้วัดประกอบการเขียนโครงการ/กิจกรรม
9
แบบประเมินโครงการ
10
แบบฟอร์มเชิญอาจารย์พิเศษ
11
แผนผู้บริหาร แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 11 (แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ประชุมกรรมการฯเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 9/2556 วันที่ 26 ก.ย.56)
12
การเขียนโครงการ
13
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดโครงการ คณะศิลปศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2561)
14
แผนผู้บริหาร แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 11 (แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วันที่ 26-24 เม.ย.56 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก)
15
แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
16
unit cost project
17
ตัวอย่าง สรุปรายงานการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของงบกองทุนค่าธรรมเนียมฯ
18
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ จากงบกองทุนค่าธรรมเนียมฯ ปีงบ60
19
แบบสอบถาม SWOT Analysis และปัญหาการดำเนินงานของหลักสูตร เพื่อประกอบการสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561
20
เรื่องค่าใช้จ่ายรายหัว Unit Cost
21
ตัวอย่าง สรุปรายงานการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของงบรายได้หน่วยงาน/งบอุดหนุน/งบพัฒนาโครงการ
22
รายละเอียดขั้นตอนการเสนออนุมัติจัดโครงการของหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
23
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดโครงการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระดับคณะฯ/ภาควิชา/สาขาวิชา/โครงการพิเศษ และสายสนับสนุนฯ)
       ลำดับที่ รายการ (งบประมาณ)
1
วัสดุคงคลังสาขาวิชา
2
เกณฑ์และระเบียบการใช้งบเงินอุดหนุนงานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
3
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณจากงบกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาฯประจำปีงบประมาณ 2563
4
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณงบอุดหนุน ป.ตรี ปี 63
5
ฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณงบรายได้หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563 (งบพัฒนาโครงการ)
6
ฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณงบรายได้หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563 (ภาควิชาขอใช้งบส่วนกลาง)
7
คำขอตั้งงบประมาณงบรายได้หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563 (งบผู้บริหาร)
8
คำขอตั้งหมวดค่าสมนาคุณกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ปีงบประมาณ 2563
9
คำขอตั้งหมวดค่าวัสดุภาควิชา ปีงบประมาณ 2563
10
คำขอตั้งหมวดค่าสมาชิกสมาคม ปีงบประมาณ 2563
11
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบเงินอุดหนุนงานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2562
12
ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้ภาควิชา
13
คำขอตั้งงบรายได้หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562 (งบผู้บริหาร)ฉบับส่งให้ผู้บริหารตั้งงบ
14
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณสำหรับกิจกรรมของคณะจากงบประมาณกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
15
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ (งบมุ่งเป้า) งบรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
16
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบกองทุนค่าธรรมเนียม ประจำปีงบประมาณ 2562
17
แบบฟอร์มคำขอตั้งหมวดค่าครุภัณฑ์ ของภาควิชาและกลุ่มภาษาวิชา งบรายได้หน่วยงานปี 62
18
คำขอตั้งงบรายได้หน่วยงาน (งบพัฒนาโครงการ) ประจำปีงบประมาณ 2562
19
คำขอตั้งงบรายได้หน่วยงานที่ภาควิชาขอใช้ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562
20
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ (งบมุ่งเป้า) งบรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
21
แบบฟอร์มคำขอตั้งค่าครุภัณฑ์ฝ่ายต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562
22
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณค่าสมมนาคุณกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ปี 2562
23
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายการค่าสมาชิกสมาคม ปี 2562
24
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณค่าวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
25
แบบฟอร์มคำขอตั้งค่าสมาชิกสมาคม งบคลัง ปี 2561
26
แบบฟอร์มขออัตรานักเรียนทุน งบคลัง ปี 2562
27
แบบฟอร์มคำขอตั้งค่าครุภัณฑ์ งบคลัง ปี 2562
28
คำขอตั้งงบประมาณงบรายได้หน่วยงานของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2560>
29
ข้อมูลการจัดโครกงารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณงบรายได้หน่วยงาน (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ 2560
30
เกณฑ์การใช้เงินงบกองทุนค่าธรรมเนียม ปี 2559
31
เกณฑ์การใช้เงินงบอุดหนุนปริญญาตรี ปี 2559
32
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบรายได้หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2561 (งบผู้บริหาร)
33
แบบฟอร์มคำขอตั้งค่าสมาชิกสมาคม ปี 2561
34
แบบฟอร์คำขอตั้งค่าครุภัณฑ์ งบคลัง ปี 61
35
แบบฟอร์คำขอตั้งนักเรียนทุนรัฐบาล งบคลัง ปี 61
36
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
37
คู่มือการเขียนโครงการ
38
แบบฟอร์มโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบรายได้หน่วยงานส่วนกลาง)
39
แบบฟอร์มโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบรายได้หน่วยงานสำหรับภาควิชา)
40
แบบฟอร์มโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบประมาณงบเงินอุดหนุนงานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี-บัณฑิตศึกษา)
41
แบบฟอร์มโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบแพทย์)
42
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบพัฒนาโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560
43
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบอุดหนุนปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2560
44
แบบฟอร์มคำขอใช้งบประมาณโครงการงบรายได้หน่วยงาน ปี 2559 (งบประมาณตามแผนกลยุทธ์)
45
รหัสและรายการสำหรับขอตั้งงบประมาณงบรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
46
แบบฟอร์มคำขอตั้งค่าสมนาคุณกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ปี 2560
47
แบบฟอร์มขออนุมัติโอน/เปลี่ยนแปลง งบรายได้หน่วยงาน (ฉบับผู้รักษาการแทนในตำแหน่ง)
48
แบบฟอร์มค่าครุภัณฑ์ งบรายได้หน่วยงาน ปี 60 สำหรับภาควิชา
49
รายละเอียดคำขอตั้งรายการค่าวัสดุงบรายได้นหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
50
ข้อมูลการจัดโครงการต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณงบเงินอุดหนุนงานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2560
51
ข้อมูลการจัดโครงการต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณงบกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560
52
ข้อมูลการจัดโครงการต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณงบพัฒนาโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560
53
เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณงบกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนา (ฉบับปรับปรุง 5 กุมภาพันธ์ 2559)
54
เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุนงานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุง 5 กุมภาพันธ์ 2559)

       ลำดับที่ รายการ (อัตรากำลัง)
1
ภาระงานสอน FTES ปีการศึกษา 2559
2
แบบฟอร์มคำขอตั้งพนักงาน มธ. อัตราใหม่ งบคลัง ปี 62
3
แบบฟอร์มลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ งบคลัง ปี 2562
4
การจัดทำกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 - 2563
5
การจัดทำกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 - 2563
6
แบบฟอร์มขออัตราพนักงานสายวิชาการจากคณะ
7
แบบฟอร์คำขอตั้งพนักงาน มธ.อัตราใหม่ งบคลัง ปี 61
8
แบบฟอร์คำขอตั้งลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศ งบคลัง ปี 61
9
แบบคำขอตั้งงบประมาณอัตราผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (เพิ่มเติม)
10
ฟอร์มการขอกรอบอัตรากำลังเพิ่มใหม่ ปี 2558-2561