ลำดับที่ รายการ (แผน)
1
แผนอัตรากำลัง 4 ปี
2
แบบฟอร์มกิจกรรม/โครงการเชิงกลยุทธปี 60
3
template แผนการจัดกิจกรรม/โครงการเชิงพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เพื่อ ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติงาน 5 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564) คณะศิลปศาสตร์
4
ตัวอย่าง ตัวชี้วัดประกอบการเขียนโครงการ/กิจกรรม
5
แบบประเมินโครงการ
6
แบบฟอร์มเชิญอาจารย์พิเศษ
7
แผนผู้บริหาร แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 11 (แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ประชุมกรรมการฯเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 9/2556 วันที่ 26 ก.ย.56)
8
การเขียนโครงการ
9
9. แบบฟอร์มขออนุมัติจัดโครงการ คณะศิลปศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2560)
11
แผนผู้บริหาร แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 11 (แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วันที่ 26-24 เม.ย.56 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก)
12
แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
13
unit cost project
14
ตัวอย่าง สรุปรายงานการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของงบกองทุนค่าธรรมเนียมฯ
       ลำดับที่ รายการ (งบประมาณ)
1
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบรายได้หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2561 (งบผู้บริหาร)
2
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบรายได้หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2561 (5 ยุทธศาสตร์) 15 มี.ค. 60
3
แบบฟอร์มรายงานรับจริงจ่ายจริงตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2560
4
แบบฟอร์มคำขอตั้งค่าสมาชิกสมาคม ปี 2561
5
คำขอตั้งหมวดค่าวัสดุภาควิชา ปีงบประมาณ 2561
6
ครุภัณฑ์ภาควิชา ปี 61
7
แบบฟอร์คำขอตั้งค่าครุภัณฑ์ งบคลัง ปี 61
8
แบบฟอร์คำขอตั้งนักเรียนทุนรัฐบาล งบคลัง ปี 61
9
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
10
คู่มือการเขียนโครงการ
11
แบบฟอร์มโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบรายได้หน่วยงานส่วนกลาง)
12
แบบฟอร์มโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบรายได้หน่วยงานสำหรับภาควิชา)
13
แบบฟอร์มโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบเงินอุดหนุนงานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท)
14
แบบฟอร์มโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบแพทย์)
15
แบบฟอร์มคำขอตั้งหมวดค่าครุภัณฑ์ฝ่ายต่าง ๆ ปี2560
16
แบบฟอร์มคำขอตั้งค่าวัสดุ ของภาควิชา งบรายได้หน่วยงาน ปี2559
17
แบบฟอร์มงบครุภัณฑ์สำนักงานภาควิชา ปี 2559
18
แบบฟอร์มรายชื่ออาจารย์เพื่อขอข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
19
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบกองทุนค่าธรรมเนียม ประจำปีงบประมาณ 2560
20
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบพัฒนาโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560
21
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบอุดหนุนปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2560
22
เกณฑ์การใช้งบกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนาฯ
23
ระเบียบการใช้งบกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนาฯ
24
เกณฑ์การใช้งบเงินอุดหนุนงานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
25
ระเบียบการใช้งบเงินอุดหนุนงานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
26
แบบฟอร์มคำขอใช้งบประมาณโครงการงบรายได้หน่วยงาน ปี2559 (งบประมาณตามแผนกลยุทธ์)
27
แบบฟอร์มคำขอใช้งบประมาณโครงการงบกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนาฯ งบประมาณตามแผนกลยุทธ์)
28
รหัสและรายการสำหรับขอตั้งงบประมาณงบรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
29
แบบฟอร์มคำขอตั้งค่าสมนาคุณกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ปี 2560
30
แบบฟอร์มขออนุมัติโอน/เปลี่ยนแปลง งบรายได้หน่วยงาน (ฉบับผู้รักษาการแทนในตำแหน่ง)
31
ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้ภาควิชา
32
แบบฟอร์มค่าครุภัณฑ์ งบรายได้หน่วยงาน ปี 60 สำหรับภาควิชา
33
รายละเอียดคำขอตั้งรายการค่าวัสดุงบรายได้นหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
34
ข้อมูลการจัดโครงการต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณงบเงินอุดหนุนงานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2560
35
ข้อมูลการจัดโครงการต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณงบกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560
36
ข้อมูลการจัดโครงการต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณงบพัฒนาโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560
37
คำขอตั้งงบประมาณงบรายได้หน่วยงานของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2560>
38
ข้อมูลการจัดโครกงารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณงบรายได้หน่วยงาน (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ 2560
39
เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณงบกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนา (ฉบับปรับปรุง 5 กุมภาพันธ์ 2559)
39
เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุนงานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุง 5 กุมภาพันธ์ 2559)

       ลำดับที่ รายการ (อัตรากำลัง)
1
แบบฟอร์มขออัตราพนักงานสายวิชาการจากคณะ
2
แบบฟอร์คำขอตั้งพนักงาน มธ.อัตราใหม่ งบคลัง ปี 61
3
แบบฟอร์คำขอตั้งลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศ งบคลัง ปี 61
4
แบบคำขอตั้งงบประมาณอัตราผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (เพิ่มเติม)
5
ฟอร์มการขอกรอบอัตรากำลังเพิ่มใหม่ ปี 2558-2561