รายงานการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2561 หมดเขตประกาศ
1. ปก กองบรรณาธิการ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงาน และบทบรรณาธิการ
-
2. กำหนดการการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2561
-
3. สารบัญ
-
4. หนังสือรวมบทความอิเล็กทรอนิกส์
-

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก) หมดเขตประกาศ
-
-

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาปริญญาโท) หมดเขตประกาศ
- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ขอรับทุนอุดหนุนฯ และได้ตีพิมพ์บทความ ที่อยู้่ในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือนำเสนอผลงานเรียบร้อยแล้ว
-21 ส.ค.60
- เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากกองทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
-

ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงประธานโครงการปริญญาโท-เอก หมดเขตประกาศ
- กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
021260

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาปริญญาโท-เอก หมดเขตประกาศ
- ข้อบังคับ มธ. พ.ศ.2553. แก้ไขฉบับ 9 พ.ศ.2559
-
- ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ระบบทวิภาค)
-
- ปฏิทิน ปีที่ 1-2-3 ต่อไป
-
- ระเบียบ มธ.ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ 2559
-
- ระเบียบ มธ.สอบภาษาต่างระเทศ
-

ประกาศแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หมดเขตประกาศ
-
-

ประกาศแต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หมดเขตประกาศ
-
-

ประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หมดเขตประกาศ
-
-

ประกาศผลสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หมดเขตประกาศ
-
-

ประกาศผลสอบวิทยานิพนธ์ หมดเขตประกาศ
-
-

ประกาศผลสอบประมวล หมดเขตประกาศ
-
-

ลำดับที่ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
1
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร)
2
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (การแปลภาษาฝรั่งเศสไทย)
3
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (จิตวิทยาการปรึกษา)
4
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (ญี่ปุ่นศึกษา)
5
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
6
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (ประวัติศาสตร์)
7
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (ฝรั่งเศสศึกษา)
8
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (พุทธศาสนศึกษา)
9
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
10
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
11
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (ภาษาศาสตร์ ป.โท)
12
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (ภาษาศาสตร์ ป.เอก)

ลำดับที่ แบบฟอร์มต่างๆ (งานบัณฑิตศึกษา)
1
- ขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ ป.เอก
2
- ขอส่งวิทยานิพนธ์ ป.เอก
3
- คำร้องขอตรวจรูปวิทยานิพนธ์ ป.เอก
4
- ลงนามในหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ ป.เอก
5
- ขอส่งวิทยานิพนธ์ ป.โท
6
- คำร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์
7
- ลงนามในหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์
8
- แบบฟอร์มตารางสอน
9
- เอกสารเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคน
10
- คำร้องทั่วไป-ใหม่
11
- คำร้องเรื่องการสอบวิทยานิพนธ์-ใหม่
12
- คำร้องเรื่องสอบประมวล-ใหม่
13
- คำร้องเรื่องออกหนังสือ-ใหม่
14
- คำร้องเสนอหัวข้อและตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา-ใหม่
15
- แจ้งผลสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์-ป.โท ฝรั่งเศส
16
- แจ้งผลสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์-ป.โท
17
- แจ้งผลสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์-ป.เอก
18
- แจ้งผลสอบเค้าโครงสารนิพนธ์-ป.โท
19
- แจ้งผลสอบวิทยานิพนธ์-ป.โท ฝรั่งเศส
20
- แจ้งผลสอบวิทยานิพนธ์-ป.โท
21
- แจ้งผลสอบวิทยานิพนธ์-ป.เอก
22
- แจ้งผลสอบสารนิพนธ์-ป.โท