ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก) หมดเขตประกาศ
-
-

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาปริญญาโท) หมดเขตประกาศ
- เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากกองทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
-

ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงประธานโครงการปริญญาโท-เอก หมดเขตประกาศ
-
-

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาปริญญาโท-เอก หมดเขตประกาศ
- ข้อบังคับ มธ. พ.ศ.2553. แก้ไขฉบับ 7 พ.ศ.2558
-
- ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ระบบทวิภาค)
-
- ปฏิทิน ปีที่ 1-2-3 ต่อไป
-
- ระเบียบ มธ.ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ 2558
-
- ระเบียบ มธ.สอบภาษาต่างระเทศ
-

ประกาศแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หมดเขตประกาศ
-
-

ประกาศแต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หมดเขตประกาศ
-
-

ประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หมดเขตประกาศ
-
-

ประกาศผลสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หมดเขตประกาศ
-
-

ประกาศผลสอบวิทยานิพนธ์ หมดเขตประกาศ
-
-

ประกาศผลสอบประมวล หมดเขตประกาศ
-
-

ลำดับที่ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
1
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร)
2
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (การแปลภาษาฝรั่งเศสไทย)
3
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (จิตวิทยาการปรึกษา)
4
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (ญี่ปุ่นศึกษา)
5
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
6
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (ประวัติศาสตร์)
7
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (ฝรั่งเศสศึกษา)
8
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (พุทธศาสนศึกษา)
9
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
10
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
11
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (ภาษาศาสตร์ ป.โท)
12
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (ภาษาศาสตร์ ป.เอก)

ลำดับที่ แบบฟอร์มต่างๆ (งานบัณฑิตศึกษา)
1
- ขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ ป.เอก
2
- ขอสอบประมวลวิชา ป.เอก
3
- ขอส่งวิทยานิพนธ์ ป.เอก
4
- คำร้องขอตรวจรูปวิทยานิพนธ์ ป.เอก
5
- ลงนามในหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ ป.เอก
6
- แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ป.เอก
7
- ขอจัดสอบวิทยานิพนธ์ ทุกสาขายกเว้น FS
8
- ขอจัดสอบวิทยานิพนธ์
9
- ขอจัดสอบวิทยานิพนธ์เฉพาะฝรั่งเศสศึกษา
10
- ขอจัดสอบสารนิพนธ์
11
- ขอส่งวิทยานิพนธ์ ป.โท
12
- คำร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์
13
- คำร้องขอตรวจรูปแบบสารนิพนธ์
14
- คำร้องขอสอบประมวลวิชา
15
- คำร้องขออนุญาตเก็บข้อมูล-ฝึกงาน-คำร้องทั่วไป
16
- ลงนามในหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์
17
- หนังสือเชิญกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
18
- แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
19
- แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ สอบเค้าโครง FS
20
- แต่งตั้งอาจารย์สอบวิทยานิพนธ์
21
- แบบฟอร์มตารางสอน
22
- คำร้องนักศึกษาขอสอบภาษาต่างประเทศตามหลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต
23
- คำร้องนักศึกษาขอสอบวัดคุณสมบัติ
24
- โครงสร้างการบริหารคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ.ชุดที่ 2
25
- ปฏิทินการประชุมประจำปี 2559
26
- ประกาศเรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการพิจาณณาด้านจริยธรรมการวิจัย
27
- ข้อปฏิบัติสำรหับผู้วิจัยในโครงการที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน มธ.ชุดที่ 2
28
- เอกสารขอเสนอพิจารณาวิจัยในคน
29
- ข้อแนะนำในการส่งโครงร่างการวิจัยเข้ารับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
30
- รายชื่อหน่วยงานที่คณะอนุกรรมการฯชุดที่ 2 รับพิจารณา
31
- บันทึกเรื่องขอเสนอโครงการวิจัย (สำหรับนักศึกษา)
32
- เอกสารหมายเลข 1-ตรวจสอบความครบถ้วนเอกสาร
33
- เอกสารหมายเลข 2-แบบเสนอโครงการวิจัย
34
- เอกสารหมายเลข 3-แบบประวัติผู้วิจัย
35
- เอกสารหมายเลข 4-เอกสารชี้แจงข้อมูลผู้เข้าร่วม
36
- เอกสารหมายเลข 5-หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย
37
- เอกสารหมายเลข 6-แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย
38
- เอกสารหมายเลข 7-แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงร่างการวิจัย
39
- เอกสารหมายเลข 8-แบบรายงานการขอต่ออายุหนังสือรับรอง
40
- เอกสารหมายเลข 9-แบบรายงานสรุปผลการวิจัย