รายงานการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2562 หมดเขตประกาศ
ANCLA2019-Full Proceedings-27062019
-
หน้า 1-5 หน้าปก-กองบรรณาธิการ-ผู้ทรงคุณวุฒิ
-
หน้า 6-10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
-
หน้า 11-14 คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
-
หน้า 15 บทบรรณาธิการ
-
หน้า 16-22 กำหนดการ-ตารางการนำเสนอผลงาน
-
หน้า 23-25 สารบัญ
-
หน้า 26-40 กนกวรรณ เขียวส่องสกุล และศรีเรือน แก้วกังวาน
-
หน้า 41-54 กมลรัตน์ จุฑามณีพงษ์ และ ศรีเรือน แก้วกังวาน
-
หน้า 55-76 กฤษฎา ปานเทวัญ และ สุปาณี พัดทอง
-
หน้า 77-93 กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ
-
หน้า 94-106 กัลยรัตน์ นานาศรีรัตน์ และ อัปสร ทวิลาภากุล
-
หน้า 107-116 กานต์พิชชา บุรินทอง และ พชร สุวรรณภาชน์
-
หน้า 117-132 ขรินทร์ทิพย์ ฑีรากาญจน์ และ รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม
-
หน้า 133-148 คงขวัญ สุขวรรณ และ วรินทร วูวงศ์
-
หน้า 149-160 จิรายุ เผือกน้อย และ ขนิษฐา กองทิพย์ จารุพินทุโสภณ
-
หน้า 161-172 ชคัตตรัย แสงอรุณ และ มนตรี สิระโรจนานันท์
-
หน้า 173-189 ชินภัทร หนูสงค์ และ วัฒนชัย หมั่นยิ่ง
-
หน้า 190-204 ชุติเดช เมธีชุติกุล และ ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
-
หน้า 205-218 ณฐาประไพ ณ เชียงใหม่ และ ขนิษฐา กองทิพย์ จารุพินทุโสภณ
-
หน้า 219-234 ณัฐพร สุวิชาพาณิชย์ และ ขนิษฐา กองทิพย์ จารุพินทุโสภณ
-
หน้า 235-245 ทรงวุฒิ จุลละนันท์ และ ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
-
หน้า 246-261 ธงชัย แซ่เจี่ย
-
หน้า 262-278 ธรรมปพน บุญทัน และ เมธาวี โหละสุต
-
หน้า 279-293 ธามม์ รามพิพัฒน์ธำรงค์ และ ชลาธิป วสุวัต
-
หน้า 294-308 นพดล รัตนแสงหิรัญ และ กุลลินี มุทธากลิน
-
หน้า 309-320 นวพร นรารัตน์กุล และ เมธาวี โหละสุต
-
หน้า 321-336 ไปรยา ท้าวอาจ วีรานันท์ ดำรงสกุล และ นันธิดา จันทรางศุ
-
หน้า 337-351 พระมหาสราวุธ โพธิ์ศรีขาม และ วัชระ งามจิตรเจริญ
-
หน้า 352-365 ภควุฒิ ทวียศ และ เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์
-
หน้า 366-376 ภาสินี ศรีสุนทรพินิต และ ศิริวรรณ วรชัยยุทธ
-
หน้า 377-393 มนสิการ สำราญสำรวจกิจ และ ศรีเรือน แก้วกังวาน
-
หน้า 394-411 มิ่งขวัญ สังขะวัฒนะ และ สุธาสินี ปิยพสุนทรา
-
หน้า 412-425 วรเมธ ชัยมงคล และ ขวัญชีวัน บัวแดง
-
หน้า 426-440 วรรณวลี คำพันธ์ และ พชร สุวรรณภาชน์
-
หน้า 441-461 วรรณิดา ยืนยงค์ และ สมเกียรติ เชวงกิจวณิช
-
หน้า 462-481 วรุณญา อัจฉริยบดี
-
หน้า 482-495 วีรดา ตปนิยนันท์ และ วริษา โอสถานนท์
-
หน้า 496-507 พัฒน์นรี นกชัยภูมิ ศศิชณัฏฐ์ แย้มกลิ่น ซอทอง บรรจงสวัสดิ์ และศโรชิน อาจหาญ
-
หน้า 508-520 ศิริวรรณ มูลใจ ณัฐพร ไข่มุกข์ และ อรอุษา สุวรรณประเทศ
-
หน้า 521-538 สุภนิช เนตรสุขแสง และ ชลธิชา บำรุงรักษ์
-
หน้า 539-548 เหมือนมาด มุกข์ประดิษฐ์
-
หน้า 549-582 อดิศร หมวกพิมาย
-
หน้า 583-593 อมรรัตน์ สำเภาทอง และ จันทิมา ซิมป์สัน
-
หน้า 594-607 อรุณโรจน์ เกาะลอย และ อัปสร ทวิลาภากุล
-
หน้า 608-624 ไอยดา กลิ่นอ้น Sopheaktra Hien และ แก้วตา สาลีโภชน์
-
หน้า 625-650 Juan Carlo D. Antonio Thitirat Suwansom and Payung Cedar
-
หน้า 651-663 Sergei Kabanov
-

รายงานการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2561 หมดเขตประกาศ
1. ปก กองบรรณาธิการ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงาน และบทบรรณาธิการ
-
2. กำหนดการการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2561
-
3. สารบัญ
-
4. หนังสือรวมบทความอิเล็กทรอนิกส์
-

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก) หมดเขตประกาศ
-
-

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาปริญญาโท) หมดเขตประกาศ
-
-

ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงประธานโครงการปริญญาโท-เอก หมดเขตประกาศ
-

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาปริญญาโท-เอก หมดเขตประกาศ
- ข้อบังคับ มธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
-
- ประกาศ มธ. เรื่องการสอบภาษาต่างประเทศฯ พ.ศ. 2562
-
- ข้อบังคับ มธ. พ.ศ.2553. แก้ไขฉบับ 9 พ.ศ.2559
-
- ปฏิทิน ปีที่ 1-2-3 ต่อไป
-
- ระเบียบ มธ.ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ 2559
-

ประกาศแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หมดเขตประกาศ
-
-

ประกาศแต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หมดเขตประกาศ
-
-

ประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หมดเขตประกาศ
-
-

ประกาศผลสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หมดเขตประกาศ
-
-

ประกาศผลสอบวิทยานิพนธ์ หมดเขตประกาศ
-
-

ประกาศผลสอบประมวล หมดเขตประกาศ
-
-

ลำดับที่ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
1
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร)
2
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (การแปลภาษาฝรั่งเศสไทย)
3
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (จิตวิทยาการปรึกษา)
4
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (ญี่ปุ่นศึกษา)
5
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
6
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (ประวัติศาสตร์)
7
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (ฝรั่งเศสศึกษา)
8
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (พุทธศาสนศึกษา)
9
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
10
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
11
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (ภาษาศาสตร์ ป.โท)
12
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (ภาษาศาสตร์ ป.เอก)

ลำดับที่ แบบฟอร์มต่างๆ (งานบัณฑิตศึกษา)
1
- ขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ ป.เอก
2
- ขอส่งวิทยานิพนธ์ ป.เอก
3
- คำร้องขอตรวจรูปวิทยานิพนธ์ ป.เอก
4
- ลงนามในหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ ป.เอก
5
- ขอส่งวิทยานิพนธ์ ป.โท
6
- คำร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์
7
- ลงนามในหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์
8
- แบบฟอร์มตารางสอน
9
- เอกสารเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคน
10
- คำร้องทั่วไป-ใหม่
11
- คำร้องเรื่องการสอบวิทยานิพนธ์-ใหม่
12
- คำร้องเรื่องสอบประมวล-ใหม่
13
- คำร้องเรื่องออกหนังสือ-ใหม่
14
- คำร้องเสนอหัวข้อและตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา-ใหม่
15
- แจ้งผลสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์-ป.โท ฝรั่งเศส
16
- แจ้งผลสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์-ป.โท
17
- แจ้งผลสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์-ป.เอก
18
- แจ้งผลสอบเค้าโครงสารนิพนธ์-ป.โท
19
- แจ้งผลสอบวิทยานิพนธ์-ป.โท ฝรั่งเศส
20
- แจ้งผลสอบวิทยานิพนธ์-ป.โท
21
- แจ้งผลสอบวิทยานิพนธ์-ป.เอก
22
- แจ้งผลสอบสารนิพนธ์-ป.โท