ประวัติคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


คณะศิลปศาสตร์ได้จัดตั้งตามพระราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2504 โดย ศาสตราจารย์อดุล วิเชียรเจริญ ผู้ริเริ่มจัดตั้งและเป็นคณบดีคนแรกของคณะศิลปศาสตร์ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ในครั้งนั้น ก็เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไปให้แก่นักศึกษาทุกคณะใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนเลือกเข้าแขนงวิชาเฉพาะด้านในคณะต่างๆ ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์มีพันธกิจและภาระงานในความรับผิดชอบดังนี้


   1. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีจำนวน 18 สาขาวิชา ได้แก่
      1.1 สาขาวิชาจิตวิทยา
      1.2 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
      1.3 สาขาวิชาประวัติศาสตร์
      1.4 สาขาวิชาภาษาศาสตร์
      1.5 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
      1.6 สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
      1.7 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
      1.8 สาขาวิชาภาษาไทย
      1.9 สาขาวิชาปรัชญา
      1.10 สาขาวิชาภูมิศาสตร์
      1.11 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
      1.12 สาขาวิชาภาษาจีน
      1.13 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
      1.14 สาขาวิชาภาษารัสเซีย
      1.15 สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา
      1.16 สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
      1.17 สาขาวิชารัสเซียศึกษา
      1.18 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ


   2. ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
      2.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 สาขาวิชาได้แก่ ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและการจัดการ (โครงการพิเศษ)
      2.2 ระดับปริญญาโทจำนวน 12 สาขาวิชาได้แก่
            2.2.1 สาขาวิชาภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร
            2.2.2 สาขาวิชาประวัติศาสตร์
            2.2.3 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
            2.2.4 สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (โครงการพิเศษ)
            2.2.5 สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส – ไทย
            2.2.6 สาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษา
            2.2.7 สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
            2.2.8 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
            2.2.10 สาขาวิชาภาษาไทย
            2.2.11 สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
            2.2.12 สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษและไทย (โครงการพิเศษ)
      2.3 ระดับปริญญาเอก 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาศาสตร์


   3. บุคลากรประกอบด้วย
      -อาจารย์ประจำชาวไทย XXX คน
      -อาจารย์ลูกจ้างชาวต่างประเทศงบคลัง XX คน
      -อาจารย์ชาวต่างประเทศงบโครงการพิเศษ XX คน
      -ข้าราชการ/พนักงาน XX คน
      -ลูกจ้างงบพิเศษ+ลูกจ้างคณะ/โครงการพิเศษ XX คน
      -ลูกจ้างประจำ XX คน


   4. นักศึกษาระดับปริญญาตรี X,XXX คน และระดับบัณฑิตศึกษา XXX คน และได้ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีมาแล้ว XX,XXX คน และระดับบัณฑิตศึกษา X,XXX คน


   5. มีอาคารเรียนและอาคารทำการของคณะศิลปศาสตร์ดังนี้
      5.1 อาคารที่ท่าพระจันทร์ ประกอบด้วยอาคาร 8 ชั้น 2 อาคาร และอาคาร 3 ชั้น 1 อาคาร
      5.2 อาคารที่ศูนย์รังสิต 9 ชั้น จำนวน 2 อาคาร


   การบริหารจัดการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
   -ที่ท่าพระจันทร์
      1)เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการภาคปกติและโครงการพิเศษ
      2)จัดการศึกษาโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี 2 สาขาวิชา คือ โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษาและโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
   -ที่ศูนย์รังสิต
      1)จัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไปในส่วนที่คณะศิลปศาสตร์รับผิดชอบให้แก่นักศึกษาทุกคณะ
      2)จัดการเรียนการสอนวิชาเอกสำหรับนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ และเปิดสอนวิชาโทและวิชาเลือกเสรีให้แก่นักศึกษาของคณะต่างๆที่มาเลือกเรียน
      3)เปิดสอนโครงการพิเศษระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัสเซียศึกษา และสาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ