ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน คณะศิลปศาสตร์ หมดเขตรับสมัคร
- ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
31 ต.ค. 60
- รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ระดับวุฒิปริญญาตรี)
29 ก.ย. 60
- ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
30 พ.ย. 60
- ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
31 ก.ย. 60
- ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาปรัชญา
19 ก.ย. 60
- ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงนเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านและพนักงานสถานที่
2 ต.ค. 60
- รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก
30 พ.ย. 60
- รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
31 ต.ค. 60
- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาชาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
30 ก.ย. 60

       ลำดับที่ แบบฟอร์มการสมัครงาน
1.
แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกเข้าสู่ ตำแหน่งผู้บริหาร
2.
แบบฟอร์มใบสมัคร ตำแหน่งอาจารย์
3.
แบบฟอร์มใบสมัคร ตำแหน่งพนังงานเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
4.
แบบฟอร์มใบสมัคร ตำแหน่งพนังงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5.
Application form