ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน คณะศิลปศาสตร์ หมดเขตรับสมัคร
- รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับวุฒิปริญญาตรี)
15 ธ.ค. 60
- ขยายเวลาการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ระดับวุฒิปริญญาตรี)
15 ธ.ค. 60
- ขยายเวลาการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
15 ธ.ค. 60
- ผลการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
30 พ.ย. 60
- รับสมัครเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 3 อัตรา
28 ก.พ. 60
- รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหนาที่วิจัย (ระดับวุฒิปริญญาตรี)
30 พ.ย. 60
- ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
30 พ.ย. 60
- รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2 พ.ย. 60
- ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาปรัชญา
22 พ.ย. 60
- ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
30 พ.ย. 60
- รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก
30 พ.ย. 60

       ลำดับที่ แบบฟอร์มการสมัครงาน
1.
แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกเข้าสู่ ตำแหน่งผู้บริหาร
2.
แบบฟอร์มใบสมัคร ตำแหน่งอาจารย์
3.
แบบฟอร์มใบสมัคร ตำแหน่งพนังงานเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
4.
แบบฟอร์มใบสมัคร ตำแหน่งพนังงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5.
แบบฟอร์มใบสมัคร ตำแหน่งพนังงาน (ชื่อหน่วยงาน)
5.
Application form