เป้าหมายและขอบเขต (Aim and Scope)

      วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการที่มีการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ (peer-reviewed) ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 มีเป้าหมายเพื่อรองรับผลงานการศึกษาวิจัยในประเด็นต่างๆ ที่ภาษามีบทบาทสำคัญ ทั้งแง่เชิงวิพากษ์ การพรรณนา และการเสนอแนวคิดหรือแนวทางใหม่ๆในการศึกษาภาษาและภาษาศาสตร์ เป็นพื้นที่สำหรับนำเสนอแง่มุมต่างๆ ทางภาษาศาสตร์ การสื่อสาร การเรียนรู้ภาษา การเรียนการสอนภาษา เช่น ทวิภาษา พหุภาษา การรู้ภาษาที่หนึ่ง ภาษาที่สอง ฯลฯ ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับภาษากับสังคมและการสื่อสาร เช่น การกีดกันทางภาษา ความขัดแย้ง การสื่อสารในองค์กร นโยบายและการวางแผนภาษา ฯลฯ เปิดรับบทความจากงานวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่แสดงการค้นพบหรือนำเสนอประเด็นใหม่เกี่ยวกับทฤษฎีหรือแนวคิดด้านภาษา ภาษากับสังคมวัฒนธรรมและการสื่อสาร หรือการเรียนการสอนภาษา ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงสหวิทยาการ

วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ (บทบรรณาธิการ)

      วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 เสนอบทความที่แสดงเนื้อหา มุมมอง และแนวคิดที่หลากหลายทั้งด้านภาษาและภาษาศาสตร์ บทความ เรื่อง “การกล่าวความจริงและการโกหกจากมุมมองวัจนปฏิบัติศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม” ศึกษาการใช้กลวิธีกล่าวความจริงและกลวิธีโกหกของ ผู้บอกภาษาชาวไทยและผู้บอกภาษาชาวอังกฤษ จากแบบสอบถามเติมเต็มผลัดสุดท้ายในสถานการณ์สมมติที่มีความเสี่ยงต่อการเสียหน้าของคู่สนทนา ในบทความเรื่อง “บทคัดย่อในวารสารวิชาการเยอรมันและไทยด้านภาษาและวรรณคดี: การศึกษาเปรียบต่างเชิงภาษาศาสตร์ข้อความต่อเนื่อง” ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะบทคัดย่อและลักษณะภาษาที่ปรากฏในบทคัดย่อภาษาเยอรมันและภาษาไทยในวารสารวิชาการด้านภาษาและวรรณคดี ส่วนบทความเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลต่อการใช้คำต่างประเทศในภาษาไทย” เสนอผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับ การใช้คำต่างประเทศในภาษาไทยโดยอาศัยข้อมูลจากพจนานุกรมภาษาไทย-ภาษาไทยของเจ. คัสแวลและเจ. เอช. แซนด์เลอร์ (พ.ศ.2388) อักขราภิธานศรับท์ ของแบรดเลย์ แดนบีช (พ.ศ.2416) ปทานุกรม ของกรมตำรา กระทรวงธรรมการ (พ.ศ.2470) และพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542

      นอกจากนี้ บทความเรื่อง “หน้าที่ในการสื่อสารและวากยสัมพันธ์ของประโยคแปรในภาษาไทย กรณีหน่วยสร้างประโยคเจาะเน้นต่าง” นำเสนอมุมมองด้านวากยสัมพันธ์ภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตร์หน้าที่นิยมแบบลักษณ์ภาษา และบทความเรื่อง “Globalisation and the Language Situation in Thailand” ศึกษาผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อสถานการณ์ทางภาษาในสังคมไทย

      กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาระต่าง ๆ จากวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่าน ทั้งด้านแนวคิด วิธีดำเนินการศึกษา ผลการศึกษา และท่านสามารถนำไปใช้พัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านภาษาและภาษาศาสตร์ต่อไป

      ชลธิชา บำรุงรักษ์