ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ (Editorial advisory board)


ลำดับที่ ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัย
1.       ศ.ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ
      Prof. Dr. Theraphan Luangthongkum
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      Chulalongkorn University, Thailand
2.       ศ. ดร.พิณทิพย์ ทวยเจริญ
      Prof. Dr.Pintip Tuaycharoen
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      Thammasat University, Thailand
3.       ศ.ดร. สมทรง บุรุษพัฒน์
      Prof. Dr. Somsongse Buruspat
      มหาวิทยาลัยมหิดล
      Mahidol University, Thailand
4.       รศ. ดร.ดียู ศรีนราวัฒน์
      Assoc. Prof. Dr.Deeyu Srinarawat
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      Thammasat University, Thailand