ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ (Editorial advisory board)


ลำดับที่ ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัย
1.       รศ. ดร.นววรรณ พันธุเมธา
      Prof. Dr. Theraphan Luangthongkum
      ราชบัณฑิตยสภา
      The Royal Society of Thailand
2.       ผศ. ดร.ขวัญจิรา ฉัตรพรรณรังสี
      Asst. Prof. Dr.Kwanjira Chatpunnarangsee
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      Thammasat University, Thailand