ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ (Editorial advisory board)


ลำดับที่ ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัย
1.       ศ.ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ
      Prof. Dr. Theraphan Luangthongkum
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      Chulalongkorn University, Thailand
2.       ศ.ดร. สมทรง บุรุษพัฒน์
      Prof. Dr. Somsongse Buruspat
      มหาวิทยาลัยมหิดล
      Mahidol University, Thailand
3.       ศ.ดร. พิณทิพย์ ทวยเจริญ
      Prof. Dr. Pintip Tuaycharoen
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      Thammasat University, Thailand
4.       รศ.ดร. วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์
      Assoc. Prof. Dr. Wilaiwan Khanittanan
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      Thammasat University, Thailand